ספריית חב"ד ליובאוויטש

תעט

ב"ה, ג' אייר, תש"ט

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו'

מהורח"י שי' שמוקלערמאן

שלום וברכה!

בביקורנו עתה רשימות הועד לס"ת נמצאה גם רשימת אלו שנדבה לבם על ידו ובאשר א"י אם בשעתו נשלחה לכ' הנני מסג"פ העתקה ממנה ומטובו לאשר קבלתה.

ולסיים בפטפטיא דאורייתא דהן טבן (ירושלמי סוף ברכות) ידוע גם בנגלה דאייר הוא ר"ת אברהם יצחק יעקב רחל (אהע"ז סקכ"ו בית שמואל סק"ב) שהן הן המרכבה ומעלה וחסרון ישנם במרכבה, מרכבה היא דבר נפרד לגבי הרוכב ולא כגוף לנשמה וכה"ג אבל ביטולה הוא גדול ביותר, וזהו הוראה כללית ענין חדש ניסן מל' נס הוא ענינים שבאתדל"ע נגלה עליהם אבל אח"כ צ"ל עבודה וביטול דדבר הנפרד אתדל"ת ורק אחרי שתי אלו מקבלים התומ"צ בירחא תליתאי הוא חדש סיון.

בפ"ש כל החבורה תח' ואיחולי כט"ס

הרב מנחם שניאורסאהן

תעט

מהעתק המזכירות.

לס"ת: לקבלת פני משיח. ראה לעיל אגרת תמה, ובהנסמן בהערות שם.

מרכבה היא דבר נפרד: ראה לעיל ח"ב אגרת רלד.