ספריית חב"ד ליובאוויטש

תפ

ב"ה, יו"ד אייר, תש"ט

כבוד הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהר"ד שי'

שלום וברכה!

א) נתקבלו מכתביו מכ"ז וכ"ט ניסן בצירוף עוד קארעקטן מהפס"ד. ולפלא שלא שלח ע"ע כלל הקארעקטן דהשו"ע. ונא למהר לשלחם, וכן השערים דהפס"ד.

ב) בינתים בטח קיבל מכתבי מר"ח אייר עם השיחה, וכן התיקונים להקארעקטן הקודמים. בקארעקטן דעתה צריך לתקן: ב"פרשת דבר" שורה י"א: "בחידושיו על הש"ס שבדפוס" וצ"ל "בחדושיו והשו"ת שבדפוס". שם שורה ב' מלמטה: "יו"ד ב"ח". וצ"ל "יו"ד ג"ח". שם אחר תיבת "או"ח" נמצאו שלשה זאפיאטאיעס וצ"ל רק אחת. במפתחות: כיון שראיתי שבלאה"כ המדפיסים עושים נומעראציע חדשה כסדר, טוב שבהמפתח יציינו העמודים ע"פ נומעראציע זו, שהיא בלי הפסק מהתחלת הספר ועד סופו. כן צריך לציין העמודים גם להשמטות והערות (בהמפתח דח"ב).

ג) ע"פ החלטת כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א - טלגרפנו לו ביום א' שימהר ככל האפשרי לגמור ההדפסה דהשו"ע והפס"ד בהקדם היותר אפשרי כיון שכבר התחיל בהם. ואין כדאי לכרכם שם, כ"א לעשות, כהצעתו, כמו בראשיורע, ולחבשם ולשלחם ג"כ בהקדם היותר אפשרי ע"י נוסעים. כן הננו משתדלים ע"ד שילוח מאשינע עוה"פ.

ואפשר בכ"י ויום שתבוא, וגם משו"ז צ"ל הכל מן המובן.

... אכפול פקודת כ"ק מו"ח אד"ש למהר בכהנ"ל. ואחכה לבשו"ט בהקדם ממילוי בקשותינו כנ"ל בפרטיות...

המצפה למכתבים מבש"ט ופו"ש כהדו"ש

מ. שניאורסאהן

יושב ראש ועד הפועל

תפ

מצילום האגרת.

מהר"ד: בראוומאן. אגרות נוספות אליו - לעיל תטו, ובהנסמן בהערות שם. קארעקטן: עלי ההגהה.

בקארעטן דעתה: של הס' פס"ד הצ"צ.

מאשינע: מכונית שתקח את הספרים למשלוח לארה"ב.