ספריית חב"ד ליובאוויטש

תפא

ב"ה, י"ב אייר, תש"ט

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"י שי'

שלום וברכה!

מכתבו נתקבל. ובאתי להסג"פ הלקו"ד לל"ג בעומר הבע"ל, ובודאי יזכה בו את הרבים באופן היותר מתאים, וכמשנ"ת בשיחה הנ"ל ס"ב ובכ"מ.

ואולי אפ"ל בקישור הענינים, דהנה ל"ג בעומר מרומז בקרא במש"כ גל עד. וכולל שנים: גל בין לובן העליון דקדושה ויעקב, גל בין קדושה והלעומ"ז, וכמושנ"ת כ"ז בסידור שער הל"ג בעומר. וזהו דל"ג בעומר ג"כ כולל שנים: תכלית העלי' דרשב"י, פנימיות התורה שגילה ביום זה דוקא, והודאה דהודאה עבודה דאנשים פשוטים לגמרי, וכמושנ"ת בקונטרס דחה"פ זה.

וי"ל דהבעש"ט כל זמן שהי' נסתר הי' ג"כ בבחי' לובן העליון דקדושה. וזהו שמבואר ברשימה (שבלקו"ד המוסג"פ ע' 29) דכשנגמר זמן היותו נסתר והי' צריך להתגלות סימנך הוא גל עד דוקא. וידוע מש"כ הבעש"ט (נדפס בשיחת כ' כסליו תרצ"ג ובהתמים ח"ד יח) דכשגמר לימוד התורה עם מורו אחי' השלוני. - (ראה בסה"ד שרשב"י הוא גלגולו. ועיין ירושלמי ברכות פ"ט ה"ב) עד לעיני כל ישראל נתגלה.

באיחולי כט"ס

מ. שניאורסאהן

* * *

מצב בריאות כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א הוטב. כן יוסיף השי"ת לרפו"ש בקרוב ממש, אכי"ר.

* * *

מענה על שאלתו מלפני חה"פ לכשאפנה קצת ואתו הסליחה.

באיחולי כט"ס וברכת חג פסח קטן א קליינעם שפרונג עכ"פ לע"ע.

תפא

מתחיל מאמצע שנת תש"ט התרבה מספר האנשים שכ"ק אדמו"ר שליט"א כותב אליהם והתחילה שיטת ה"מכתב כללי-פרטי", היינו שכתב אגרת אחת בתוכן כללי, הקשור לפר' השבוע או ליומי דפגרא. המכתב משוכפל במספר עותקים. כל אימת שכ"ק אדמו"ר שליט"א רוצה לכתוב אגרת (קצרה) כותב הוא אותה בשולי ה"מכתב כללי-פרטי" הנ"ל, ובתחלתו מוסיף את שם הנמען (ראה גם לעיל אגרות תלח. תעב. תעז).

[בשלהי שנת תש"י התחילה כתיבת ה"מכתבים כללים", ועד"ז לקמן אגרת תשמט]. בד"כ היה נכתב שם הנמען בטופס המקורי "מוהר"י", ולאח"ז היה משנה את האות "י" לאות הראשונה של כל נמען.

נוסח זה הי' עומד בתקפו לימים אחדים, שחלק מהאגרות שנכתבו בימים אלו - נכתבו בשולי נוסח זה. כעבור ימים אחדים, כתב נוסח "מכתב כללי-פרטי", נוסף, ליום או ימים הבאים.

לכן ימצאו אגרות רבות לכמה אנשים בנוסח שוה, כאשר ההפרש הוא רק בתחלת וסוף האגרת.

במקרים אלו מועתק בסדרה שלפנינו, הנוסח המקורי בתחלה, כאשר שם הנמען הוא תמיד "מוהר"י" (גם כאשר בטופס שהגיע לידינו שונה לשם נמען אחר). בסוף האגרת באים שלשה כוכבים, ולאחריהם מועתקות ההוספות הפרטיות לאנשים יחידים, באם יש בהוספות אלו תוכן כללי השייך לפרסום.

כאשר ההוספה שבשוה"ג היא ענין שלם בפ"ע, באה כאגרת בפ"ע, בהוספת ציון, שנכתבה כהוספה ל"מכתב כללי-פרטי" שלפנ"ז (ראה אגרת שלאח"ז).

* * *

האגרת שלפנינו נדפסה בלקו"ש חי"ב ע' 337.

הלקו"ד לל"ג בעומר: לקו"ד ח"ז תקיד, א ואילך.

א קליינעם שפרונג: ראה גם לקמן אגרת תפג.