ספריית חב"ד ליובאוויטש

תפב

ב"ה, י"ד אייר, תש"ט

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"י שי'

... בענין מאמרי דא"ח לחזור שיבינו השומעים גם בשכל אנושי - בכלל, נבחרו כבר מאמרים כאלו ונכתבו, ג"כ מטעם זה, באידיש. ונדפסו ב"ס' המאמרים אידית".

מה שלא הביאו ראי' לשינה בלילה בט"ק ממעשה דמתי מדבר, י"ל בכמה אופנים.

והפשוט והמחוור, כי בזמנם לא היו ט"ק מיוחדים, כ"א ציציות בבגדיהם שנשאו תמיד.

ופשיטא שלא רצו וגם הי' - כך אפ"ל - אסור לשכוב ערומים. וק"ל. אף דישנים היו ע"ד הרגיל ערומים, ולכן יש ראי' מדוד המלך. ועיין תוס' בב"ב [עד, א] ונדה ס"א: ופס"ד הל' ציצית. ואכ"מ.

תפב

בשוה"ג האגרת שלפנ"ז (ראה בהערה שם), והתאריך שבו שונה לי"ד אייר.

נדפסה בלקו"ש ח"ח ע' 310, והושלמה ע"פ צילום האגרת.