ספריית חב"ד ליובאוויטש

תפג

ב"ה, י"ג אייר, תש"ט

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מוהר"ד שי'

שלום וברכה!

מכתבו - מכ"ט ניסן - נתקבל. ומוסג"פ הלקו"ד לל"ג בעומר הבע"ל. ובודאי יזכה בו את הרבים באופן המתאים, וכמושנ"ת בשיחה זו ס"ב, ובכ"מ.

ויש לקשר זה עם ל"ג בעומר בפרט, ע"פ מרז"ל (יבמות סב, ב) דבמשך ימי הספירה לא נהגו כבוד זב"ז ולכן כו', משא"כ בל"ג בעומר שפסקו.

באיחולי כט"ס ובברכת פסחא זעירא, עכ"פ א קליינעם שפרונג, לע"ע. מחכה מכתביו

מ. שניאורסאהן

נא ונא לענות תומ"י על מכתבי מיו"ד אייר.

תפג

מצילום האגרת.

מהור"ד: בראוומאן. אגרות נוספות אליו - לעיל תטו, ובהנסמן בהערות שם. א קליינעס שפרונג: ראה גם לעיל אגרת תפא.