ספריית חב"ד ליובאוויטש

תפה

ב"ה, הילולא דרשב"י, ה'תש"ט

ברוקלין, נ. י.

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהורשי"ז שי'

שלום וברכה!

במקרה ראיתי, בספרית כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א, את ספרו "המועדים בהלכה" מהד"ת, ומצאתי שם בפרק ל"ג בעומר העתקת לשון הפרע"ח (דפוס דובראוונע ודפוס לאשצוב) שער ספה"ע פ"ז בהערה, וז"ל: והטעם שמת רשב"י ביום ל"ג בעומר כי הוא מתלמידי רע"ק שמתו בספה"ע.

והנה ידוע, אשר קטע זה מוקשה הוא הן בנגלה, כי רשב"י הוא מהחמשה תלמידים שסמך רע"ק אח"כ, הן מצד הנסתר ע"פ המבואר, בפע"ח שם ובסידור האריז"ל, מדריגת הכ"ד אלף תלמידים שמתו ומדריגת ה' תלמידים הנ"ל. וכבר עמד ע"ז בשו"ת דברי נחמי' חאו"ח סל"ד סק"ז. וסיים: ואולי יש ט"ס בפע"ח שם במ"ש כי הוא כו' כנ"ל וצ"ע בדפוס קארעץ ששמעתי ששם נשמט זה.

ואמת כן הוא, אשר בפע"ח דפוס קארעץ לא נמצא קטע הנ"ל. וכן בסידורי האריז"ל ובשני פע"ח כת"י, שישנם באוסף הכת"י אשר לכ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א, חסר כל ענין זה. כן לא מצאתי לביאור הנ"ל בכל דרושי דא"ח שראיתי לע"ע.

וז"ל ספר הכוונות (ענין ספה"ע דרוש יב) בטעמי מנהגי ל"ג בעומר: כי הרשב"י ע"ה הוא מחמשה תלמידיו הגדולים של רע"ק ולכן זמן שמחתו ביום ל"ג בעומר. ועד"ז הוא במשנת חסידים.

- ובעהמ"ס ד"נ כנראה לא ראה את סה"כ, מדאינו מביאו - ומכמה טעמים מהנכון, לפענ"ד, לתקן את הנ"ל בספרו, או עכ"פ להעיר על הספקות שבדבר, בהזדמנות הראשונה.

דרך אגב, בשו"ת ד"נ הנ"ל יש כמה ענינים מהענינים שבהם נגע במאמרו ל"ג בעומר אשר בספרו.

בכבוד ובברכת כ"ט

מ. שניאורסאהן

תפה

נדפסה בלקו"ש ח"ז ע' 336, והושלמה ע"פ צילום האגרת.

מהורשי"ז: מהו"ר שלמה יוסף זוין. אגרות נוספות אליו - לעל ח"ב רצה. שח. לקמן תקד.