ספריית חב"ד ליובאוויטש

תפז

ב"ה, ג' סיון, תש"ט

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהורש"ז שי'

שלום וברכה!

הגיעו הפרופס של הקונטרס לחה"ש הבע"ל. ההדפסה והכריכה יוגמרו בעוד יום יומים, ולכן מוסג"פ הפרופס למען יתקבל לימי היו"ט. ע"פ בקשתו מצורף בזה גם הר"ד דאחש"פ לזכות בה את הרבים. בטח דברי כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א אודות מה שעליו להשתדל בעניני תומ"צ במקומות נסיעתו חקוקים במוחו ולבו ובמילא מביאם לפועל.

בברכת קבלת התורה בשמחה ופ"ש כהדו"ש

הרב מנחם שניאורסאהן

בודאי למותר לעוררו בנוגע לעניני מעמד.

תפז

מהעתק המזכירות.

מהורש"ז שי': גורארי'.

הפרופס: עלי ההגהה.