ספריית חב"ד ליובאוויטש

תפט

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהורא"ז שי'

הטעם לשינוי היו"ד בחתי"ק - עייג"כ בשני המכ' שבקונטרס - לא שמעתי.

מה שכותב במכתבו, אשר לכשאפנה אשנה - הנה כל הבא ליהודי בכלל, ולחסיד המחזיק בשיטת הבעש"ט ע"ד השגח"פ בפרט, וכשבא מהרבי שלו בפרטי פרטיות - ה"ז בטח מכוון דוקא לזמן שבאה ההצעה ולכל המאורעות דזמן ההוא, וכמעשה הידוע דרי"ח לעפלער בער"פ בוקר קודם התפלה.

תפט

נכתב בשולי האגרת שלפנ"ז. חלקה נדפס בלקו"ש חכ"ד ע' 418, והושלמה ע"פ צילום האגרת.

לשינוי היו"ד בחתי"ק: מתחיל משבט תש"ט - ראה מבוא לאג"ק אדמו"ר, מוהריי"צ נ"ע ח"י ע' 6 - 11. לקמן תקעז.

וכמעשה הידוע: שקיבל מאת אדמו"ר הצ"צ מצות ויין לסדר בער"פ והזדרז לאכול מיד את כל מה ששלח לו הרבי.

דרי"ח לעפלער: אוצ"ל ר' יקותיאל. ראה "כרם חב"ד", גליון 2 ע' 20 ובהערה שם.

"התוועדויות" תשד"מ ח"ג ע' 1472 ובכ"מ.