ספריית חב"ד ליובאוויטש

תצב

ב"ה, ערחה"ש, תש"ט

שלום וברכה!

על של עתה באתי להסג"פ הקונטרס לחה"ש, שהביאו זה עתה מהכריכה, ובל"ס יזכה בו את הרבים באופן היותר מתאים. וידוע מרז"ל (דברים רבה פז, ח) שאלו היו ישראל חסרים אפילו אדם אחד אף שהאחד הי' היותר פחות מהם (עיי"ש במדרש במאמר הקודם), לא היתה נגלית השכינה במתן תורה.

ובפרט שמי שהוא זה מאתנו אשר בא בסוד הוי' לידע מה שבלבו של חברו וגדולת ומעלת נפשו ורוחו בשרשן ומקורן באלקים חיים.

והנותן לנו תורת חיים יזכנו לקבל התורה בשמחה ובפנימיות.

בפ"ש ואיחולי כט"ס.

תצב

נדפסה בלקו"ש חי"ח ע' 428, והושלמה ע"פ העתקה.