ספריית חב"ד ליובאוויטש

תצז

ב"ה, ד' תמוז, תש"ט

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהורב"צ שי'

שלום וברכה!

מכתבי הארוך ודאי קבל כבר ויאשר קבלתו.

ועל של עתה באתי להסג"פ לחג הגאולה והוא לזכות בו את הרבים.

כן מוסג"פ מכתב ממחנ"י ובטח יעשה בזה ככל הנצרך ובאופן המתאים בנוגע לכל אנ"ש שבמחנו.

ואחרון חביב מוסג"פ מכתב מועד המעמד, ואף שלזרזו מצדי בזה בל"ס אך למותר בכ"ז עפמרז"ל אין מזרזין אלא למזורזין הנני עושה גם את זה.

ידוע בדא"ח בכ"מ גודל המעלה בזה שהמצות הם בגשמיות דוקא, אבל אחכ"ז אין לשכח שהתכלית הוא הרוחניות (ראה לקו"ת ר"פ שמיני), וה"ה באומנות כת"ר שסו"ס צריך להשתדל במילת ערלת לבב הנמצאים בסביבתו וכמבואר באגה"ק ס"ד ועייג"כ סוף המאמר שבקונטרס המוסג"פ.

בפ"ש כהדו"ש

הרב מנחם שניאורסאהן

נא למסור מכ' המוסג"פ לש"ב וכו' מהר"א קליו"ג ות"ח על הטרחא, למפרע.

תצז

מהעתק המזכירות.

מהורב"צ: ווילשנסקי. אגרות נוספות אליו - לעיל תלז, ובהנסמן בהערות שם.

מכתבי הארוך: דלעיל תצד.

מכתב ממחנ"י: נספח לאגרת תצט דלקמן.

סוף המאמר: סה"מ תש"ט ע' 195 (שם המציין לאגה"ק הנ"ל).

למסור מכ': שלפנ"ז.