ספריית חב"ד ליובאוויטש

תצח

ב"ה, ד' תמוז, תש"ט

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו'

מוהרח"ה שי'

שלום וברכה!

מכתביו מג' וא"ו י"ז אייר ור"ח סיון נתקבלו, ובמענה עליהם:

א) מכתבי עם הקונט' לחה"ש בטח הגיעו בנתיים, כן נשלח לו כל מה שהזמין מהוצאותינו ובודאי יאשר קבלתם. גם ספר הנגונים בשביל מר גשורי נשלח בחבילת כת"ר.

ב) כשידפיס הנ"ל ע"ד סהנ"ג כהבטחתו בודאי ישלח לנו את הקטע.

ג) המשניות דאותיות השם ביארצ"ט לומדים במשך כל המל"ע משא"כ פכ"ד דכלים ופ"ז דמקואות שמסיימים לאחר כאו"א מג' התפלות.

ד) קדוש אומרים בעמידה, ראה הגדתי ע' ט'.

ה) מה יהי' סו"ס ע"ד ההגהות לתניא...

ז) מוסג"פ הקונט' מחג הגאולה לזכות בו את הרבים כן מכתב ממחנ"י ובטח יעשה בזה ככל הנצרך ובאופן המתאים.

ח) מוסג"פ קטע ע"ד בקור הרב הראשי כאן ולפענ"ד טוב שיתפרסם במכ"ע, כן שיסדר שהנ"ל יספר בפומבי ע"ד בקורו פעולות כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א וכו' וד"ל.

באיווי כט"ס ופ"ש כהדו"ש

הרב מנחם שניאורסאהן

מוסג"פ מכ' מועד המעמד. והזריזות מצדי בזה לדכוותי' בטח אך למותר.

תצח

מהעתק המזכירות.

מוהרח"ה: הבלין. אגרות נוספות אליו - לעיל תטז, ובהנסמן בהערות שם. המשניות דאותיות השם: עד"ז גם בסה"מ תש"ט ע' 74 הב' (בראש הקונ' לב' ניסן, כאמור לעיל אגרת תנה).

הגדתי ע' ט': בהוצאות החדשות ע' ח.

ההגהות לתניא: ראה לעיל אגרת תטז, ובהנסמן בהערות שם.

מכתב ממחנ"י: נספר לאגרת שלאח"ז.

הרב הראשי: מוהרי"א הרצוג. ראה לקמן אגרות תקט. תקכא.