ספריית חב"ד ליובאוויטש

תצט

ב"ה, ו' תמוז, תש"ט

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"ש שי'

שלום וברכה!

מוסג"פ הקונטרס לחג הגאולה, מכתב ממחנה ישראל ומכתב מועד המעמד. ובטח ישתדל ביותר לזכות בשלשתם את הרבים באופן היותר מתאים.

וע"ד הצחות י"ל שהנ"ל הם בג' קווין: קונטרס - תורה, מכ' ממחנ"י - ע"ד העלאה והתקשרות, והמכ' מועה"מ - גמ"ח עם עצמו וכב"ב שי'.

ויה"ר שב"ב יקוים מה דמסיים במאמר המוסג"פ, שע"י הג' קווין תהי' פדית הנפש ותומ"י מעלה אני כו' יעלה אותנו הקב"ה להגאולה הכללית בביאת מ"צ.

בפ"ש כהדו"ש

מ. שניאורסאהן

[אגרת מחנה ישראל בקשר לספר התמונות]

ב"ה, ג' תמוז, תש"ט

לאנ"ש וו"ח אי"א וכו', בכל אתר ואתר ה'

עליהם יחיו

שלום וברכה!

בהתאם עם פקודת כ"ק אדמו"ר שליט"א, מתכוננים אנו אי"ה למסור לכ"ק אד"ש לאחד החגים הבאים עלינו לטובה "ספר התמונות" (פוטוגרפיות) של אנ"ש יחיו.

בקשר עם הנ"ל הננו לבקשו להודיע ולפרסם באופן המתאים לאנ"ש שי' במקום מגורו ולזרזם לשלוח לנו בהקדם:

א) בעלי משפחה: פוטוגרפיות משפחתיות (פאמיליען בילדער).

הערה: בנים ובנות נשואים שולחים פוטוגרפיות מיוחדות למשפחתם הם.

ב) יחידים אשר אינם נמצאים יחד עם משפחתם שולחים פוטוגרפיות שלהם.

ג) כל הפוטוגרפיות צריכות להיות שלמות, היינו אשר נראים בהם מלא קומתם - עומדים או יושבים.

ד) מעבר לדף של הפוטוגרפיות - או בשולי' - לכתוב שמם ושם משפחתם של כל הנראים על הפוטוגרפי' לפי סדר התמונות, באופן שיוכלו לדעת מי הם הנזכרים בשמות.

וגם הכתובת - אדרעס.

ה) כל הנ"ל לשלוח על הכתובת של "מחנה ישראל" או מזכירות כ"ק אד"ש, בהוראה שזה שייך לספר התמונות.

בבטחון כי יזדרז למלא כל הנ"ל ובברכת כט"ס

הרב ח. מ. א. חדקוב, מנהל

תצט

נדפסה באג"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"י ע' רמט. לקו"ש חי"ג ע' 247.

מהור"ש: פויזנר. אגרות נוספות אליו - לעיל תכו, ובהנסמן בהערות שם.