ספריית חב"ד ליובאוויטש

תק

ב"ה, ו' תמוז, תש"ט

הרה"ג והרה"ת הוו"ח אי"א נו"מ וכו'

מוהרמ"פ שי' הכהן

שלום וברכה!

מכתבו מכ"ט סיון בעתו נתקבל, ומכבר נשלח לו כל מה שהזמין (והוא, אחרי נכוי עשרים אחוז, ע"ס ח"י שקלים).

ומוסג"פ הקונטרס לחג הגאולה, מכתב ממחנ"י ומכתב מועד המעמד.

וע"ד הצחות י"ל, שהם בג' קווין תעוגמ"ח. ובודאי ישתדלו ככל האפשרי לזכות בשלשתן את הרבים. ועד מתי יחצה העם אשר אתם לשתי מחנות, עמא דבר ואנ"ש? ופשיטא, אשר ההתאחדות צ"ל דוקא באופן שהכל יהפכו לאנ"ש, ולא להיפך ח"ו. ועל מי יש להטיל עבודת הבירור בזה במחנם? ולמתי נדחה ענין זה?

החותם בפ"ש כל החבורה תח' ואיחול כט"ס

מ. שניאורסאהן

תק

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 515, והושלמה ע"פ צילום האגרת.

מהורמ"פ: מהו"ר מרדכי פרלוב. אגרות נוספות אליו- לעיל תלח, ובהנסמן בהערות שם.

עד מתי יחצה: ראה אגרת שלאח"ז.