ספריית חב"ד ליובאוויטש

תקא

ב"ה, ו' תמוז, תש"ט

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהורש"ז שי'

דוכמאן

שלום וברכה!

אאשר בת"ח קבלת מכתבו הי"ד. ומוסג"פ הקונטרס לחג הגאולה, מכתב ממחנ"י, ואחרון חביב מכ' מועד המעמד. ובל"ס ימצא אופנים המתאימים לזכות בשלשתם את הרבים. וכבר כתבתי להררמ"פ שי' הכהן, שכבר באה העת שכל הרבים שבסביבתם יספחום על דגל אנ"ש, לכה"פ.

מש"כ שידוע אצל החסידים שר"ה מפאריטש לא ראה את אדה"ז - אמת כן הוא.

ואופן שמיעת מאמר אדה"ז - שמענו מכ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א לפני איזה שנים, שר"ה השתוקק במאד לראות את אדה"ז, כשנסע אדה"ז בגליל ההוא, ונסע ר"ה אחריו, אבל בכל מקום בואו א"ל שזה עתה נסע אדה"ז משם. והתחכם הר"ה לבוא לעיר, אשר שם הי' צ"ל אדה"ז להתעכב, קודם בוא אדה"ז. ובחדר שיעדוהו לאדה"ז התחבא שם הר"ה תחת הסאפע, ובדעתו הי' שאחר המאמר יצא ממחבואו, ויברר אז ג"כ אצל אדה"ז קושיא עצומה שהי' לו במס' ערכין. ובשכבו תחת הסאפע, והנה נשמע קול אדה"ז, בניגון כדרכו: א יונגערמאן וואס האט א קשיא אין ערכין, דארף זיך אליין מעריך זיין. ונתעלף הר"ה. וכשנתעורר מהתעלפותו, כבר נסע אדה"ז מהעיר.

בפ"ע נשלח לו, לזכות את הרבים: ביקור טשיקאגא, והקובצים עם המאמר ע"ד תחה"מ שמבקש. קובץ מכ' הראשון אזל מהשוק זה מכבר.

התחדשות התורה בכל עת מוכרחת ע"פ מ"ש בשער היחוה"א פ"ב בענין נגלה דתורה, הנק' תורה אור. ובפנימי' התורה עפמשנ"ת בד"ה ביום השני (ב' ניסן תרפ"ה) ובמאמרי חה"ש ש"ת (נמצא עתה בדפוס). ושם מבואר ג"כ החילוק שבהתחדשות דתורה נשמות ועולמות (לכאורה משמע שם דנשמות אין צריכות התחדשות. ולכאורה הוא מופרך לגמרי. ואכמ"ל).

ראי' להתחדשות דתורה מלבד נוסח הברכה נותן התורה ל' הוה, מובא גם ממרז"ל (יל"ש איכה) כל הקורא ושונה הקב"ה קורא ושונה כנגדו, וממרז"ל (ספרי ואתחנן) בכל יום יהיו בעיניך כחדשים.

בפ"ש כל החבורה תח'

מ. שניאורסאהן

תקא

מצילום האגרת.

הרה"ח... דוכמאן: אגרות נוספות אליו - לעיל תיד, ובהנסמן בהערות שם. כתבתי להררמ"פ: באגרת שלפנ"ז.

שידוע... את אדה"ז: וא"כ איך יתאים המסופר בלקו"ד ח"ג תקכד, א.

שמענו מכ"ק מו"ח אדמו"ר: ראה לקו"ש ח"ב ע' 400, חכ"ב ע' 171.

המאמר ע"ד תחה"מ: דלעיל ח"ב אגרת ר.

*) לאח"ז:

אם לקבוע לדורות יו"ט ביום שנעשה נס: שד"ח כללים פ' כט.