ספריית חב"ד ליובאוויטש

תקב

ב"ה, יו"ד תמוז, תש"ט

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו'

מהורא"א שי' הכהן

שלום וברכה!

זה זמן רב שלא נשמע מכת"ר דבר. ובטח הכל שלום לו ולאשר לו.

ובכל זה חבל, ועל פי הרמז המובא בספרים: קרבו (זל"ז) רודפי זמה (תרגומו עצת חטאין. פוליטישענס בלע"ז) (אבל אותם אשר) מתורתך - רחקו (זמ"ז).

זה עתה הו"ל קונטרס לי"ב-י"ג תמוז ומוסג"פ טופס.

ומענינא דיומי אילין: כמה דרגות בדין הנס* (נסמן בנ"כ השו"ע או"ח סרי"ח), והן:

נס שנעשה לרבו. אבל שייכות רב ותלמיד הוא בשכל וחב"ד.

נס שנעשה לאביו. אבל שייכותו עם אביו הוא רק בלבוש הנפש וכו' ולא בעצם הנשמה (ראה בכתהאריז"ל שהובאו בתניא ספ"ב).

נס שנעשה לעצמו. אבל בזה צריך לדאוג שמא ניכו לו מזכיותיו (שבת לב, א) ובמילא אין השמחה שלימה.

נעלה על כהנ"ל בפרטים הנ"ל הוא נס שנעשו לרבי שלו. שנשמת החסיד היא פרט מנשמת הרבי הכללית, והשמחה היא במילואה כמובן.

ויה"ר אשר ב"ב נשמח בשמחת הגאולה השלימה והכללית ע"י משיח צדקנו.

באיחולי כט"ס

הרב מנחם שניאורסאהן

תקב

מהעתק המזכירות.

מהורא"א: יאלעס. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ב קעו, ובהנסמן בהערות שם. לקמן תקכח. תקלב. תריב.