ספריית חב"ד ליובאוויטש

תקח

ב"ה, כ"ה תמוז, תש"ט

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ד תמוז:

א) שלחנו כמה מהוצאותינו עם הר"ר אברהם שי' פאריז, ובטח עוד נמצא אצלו איזה העתקות מס' הקיצורים והערות לתניא, אשר שואל אדותיו, באם לאו יודיעני ונשלח מכאן. כן נמצא אצל הנ"ל קטלוג מהוצאותינו ומהנמצא אצלנו למכירה.

ב) בנוגע להמשך תער"ב - הנה זה מכבר כתבתי וגם הודעתי לעוד מאנ"ש, שיש בידי הרשיון להדפיסו, אבל דרושים האמצעים לזה מראש, עכ"פ חלק מהם, כי אין זה ספר שימכור בהמון כמובן. וכפי הידוע לי, לא עשה איש מאומה בזה, מאז התחלתי לדבר עד"ז וע"ע, דהיינו ד'-ה' שנים.

ג) בנוגע להמכתב ע"ד התמונות, הנה המכתב הי' מוסגר במכתבי אני להרח"ה שי' ואם לא הי' אמת הנכתב בו שזהו ע"פ ההוראה פשיטא שלא הייתי שולחו ואם הי' מכיר את הרב חדקוב לא הי' כלל ספק אצלו שאינו שייך לדברי שקר וגוזמא.

ד) בנוגע לגוף הדבר, תמהני על הרעש שלו. המכתב פונה אל המקושרים, היינו לאלו הפונים מזמן לזמן בבקשת עצה וברכה בעדם ובעד נשותיהם בניהם ובנותיהם, ומפרקים לפרקים גם פרטי מצב כ"א ואחת מהנ"ל, והתנהגות זו דבר ידוע הוא לכל, ואדרבה הערכה רווחת שמי שחסר זה אצלו - ה"ז סימן שחסר גם בהתקשרותו.

ה) אולי כוונתו למה מכניסין ענין הפוטוגרפיא לגבול ליובאוויטש. - ונזכר הנני במה ששמעתי מספרים שלפנים העבירו שו"ב ממשמרתו ובצדק על שלבש קאלאשן, ועתה גם זקני החסידים משתמשים בקאלאשן וג"כ בצדק.

ו) בנוגע להטענה מה יאמרו חסידי פולין וכו', - בטח גם בעיניו פשוט שאלו חסידי פולין ואונגארין שיהרהרו אחרי כו' (כותב הנני "כו'" כי כולם מהרהרים אבל לא אחר ענין אחד) בקול רם ע"י הנ"ל מדברים בנוסח זה גם בלאו הכי כי קנאת תלמידי סופרים בהם, ולביאור שכלי עלי' אין נזקקים כ"כ.

ואיני נכנס בזה כלל בענין פוטו מבנ"א הן לדינא הן לפנים משורת הדין, ורק רצוני לומר שמכל מכירי איני יודע אף אחד שאין אצלו פוטו שלו או מב"ב וברצון ולא ע"י כפית המלכות ורובא דרובא - גם בתענוג.

ז) עוד אחת יכולני לטעון עבורו, והיא: מה התועלת בס' התמונות שבשביל זה כדאי לכנוס לכל שקו"ט הנ"ל?

אלא שכמדומני שאין נצרך ביאור ע"ז דנראה גם באנשים כערכנו שלא לבד שזהו מחזק רגש הידידות או ההתקשרות אצל מי שנמצא אצלו התמונה, אלא שגם אצל המשלח את התמונה פועל התקרבות כשנזכר שתמונתו נמצאת אצל חבירו פלוני ועאכו"כ בנדו"ז.

וכבר נראה כאן הרגש שפעלה בחוגי מקושרים שונים הידיעה אשר הרבי מליובאוויטש מעונין שתמונתם למשפחותיהם תהא אצלו לזכרון - כ"ז הוא השערתי, כי לא שאלתי לטעם ההוראה.

ח) גם אם הי' צדק בחששות שלו שאיש המעולה מהחסידים יפגם ע"י ידיעה והוראה הנ"ל, - הנה ידועות ב' השיטות: א) כשיאות לא' מעולה ולא יאות לעשרת אלפים סכלים... לא ארגיש בגנות העם הרב ההוא וארצה להציל המועלה האחד (פתיחה למו"נ), ב) משכיל ועובד כדאי הוא שיהי' בעל עגלה משך שנים כדי לעשות טובה פרטית לאיש אחד כמסופר במבוא לפוקח עורים הנדפס כאן, ומכש"כ שכנ"ל בס"ז פעל ופועל בכמה וכמה אנשים ובפרט שגם בשיטה א' הנ"ל מקדים תנאי שלא ימצא תחבולה כ"א באופן הנ"ל.

ט) אחרי שהארכתי בכל הנ"ל וכבקשתו לענות לו בהקדם, אבוא גם אני מצדי בשורותיים: געוואלד ר'... וויפיל א שיעור מיט קריטיקע, והעיקר וויפיל א שיעור אין פראצענטן היילע קריטיקע, הלא גם אם הצדק אתו בכל מכתביו ותביעותיו ה"ז אינו אלא שלילה, מפני מה אינו משקיע כחותיו בחיוב, בבנין עניני חב"ד בסביבתו, ביה"כ שלו, עירו וכו'. וכלל כללו עשה דוחה לא תעשה וככל הפי' שיש לומר בזה.

משער הנני שיש לו טענות תרעומות וכו' וכו', - אבל הרי גם זה שלילה היא עדיין, ואפילו אונס דרחמנא פטרי' אונס כמאן דעביד לא אמרינן, ואפילו את"ל דאמרינן - ה"ז לגבי', אבל אותו שהי' יכול לקבל ממנו - הרי אין אצלו כלום.

י) וזאת להודיע שלמרות כתבי הנ"ל - הנה גם עתה כמו שהי' בעת שנפגשנו יחד איני מתענג בעסקנות ציבורית ופשיטא שאיני יכול לעורר כח התענוג של אחר לעסקנות, אבל הלא אצלו נהפוך הוא! והאומנם מסתפק בנטירת כרמי אחרים? ובטח גם הוא מודה שכרמינו אינו גרוע כלל וכלל מכרמם שלהם ואדרבה ואדרבה... והרי מובטחים אנו שסו"ס יהי' דידן נצח ויפוצו המעינות חוצה, וכ"ז יעשה על ידי בנ"א דוקא ומדורותינו אלו דימה"מ דוקא.

באיחולי כט"ס ופ"ש כב"ב שי'

מ. שניאורסאהן

מוסג"פ מכ' ממחנ"י - עוד א', בהמשך למכ' הנ"ל.

תקח

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 416, והושלמה ע"פ צילום האגרת.

בנוגע להמשך תער"ב: ראה לעיל ח"ב אגרות ריח. רלה.

להמכתב ע"ד התמונות: דלעיל - נספח לאגרת תצט, מאת המחנה ישראל בחתימת הרחמ"א שי' חדקוב.

במכתבי אני להרח"ה: דלעיל תצח.

קאלאשן: ערדלים. ראה בזה לקו"ש חי"ח ע' 460. לעיל אגרת תסז.