ספריית חב"ד ליובאוויטש

תקט

ב"ה, כ"ה תמוז, תש"ט

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהורב"צ שי'

שד"ר

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מח"י תמוז: שלום אמי מורתי הרבנית שליט"א, ת"ל.

א) מוסג"פ מכ' ממחנ"י מי"ג תמוז ובטח יפרסם את זה וכן ע"ד ספר התמונות להמתאימים לזה ובאופן המתאים יעורר על הפועל ממש.

ב) ת"ח על שילוח קטע האנגלי שבעתון אודות י"ב תמוז (נכתב בטוב גם מצד התוכן) ומטובו לשלוח עוד עקזאמ[פ]ל' ולהורות שם העיתון וזמן הנומער שנדפס בו, כן לשלח שאר הקטעים שמזכיר.

ג) בטח ישלח לכאן עקז' של התמונות של אנ"ש עם הרב הרצוג כן הקטע מהעתון כשתתפרסם התמונה במכ"ע.

ד) הקבלות כבר נשלחו...

ה) אמש הי' אצל כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א מר שרגאי.

פרטים אודותו יוכל להתודע אצל אחיו של המזכיר שלנו מר מינדל ומהנכון לסדר להפגש אתו לסבב השיחה באופן שישאלו אשר בטח בהיותו כאן נכנס להיכל כו' ובמילא לבקש פ"ש ולספר לשר[גאי] ע"ד העבודה מלפנים והמס"נ שדרשה ולסיים בהעבודה באירופא וכו'.

מוסג"פ שיחת י"ג תמוז - אינה מוגהת וחסרה.

באיחולי כט"ס ופ"ש הרר"י שי' וכהדו"ש

הרב מנחם שניאורסאהן

תקט

מהעתק המזכירות.

מהורב"צ: שמטוב. אגרות נוספות אליו - לעיל תלו, ובהנסמן בהערות שם. ע"ד ספר התמונות: בהמשך להנדפס לעיל נספח לאגרת תצט (ראה אגרת שלפנ"ז בסופה).

ישלח... הרצוג: ראה בפרטיות עד"ז באג"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"י אגרת ג'תקטז, ובנספחים שם. וראה גם לעיל אגרת תצח. לקמן תקכא.

הרר"י: כנראה - ה"ר ירחמיאל בנימינסון.