ספריית חב"ד ליובאוויטש

תקיב

ב"ה, ג' מנחם אב, תש"ט

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו'

מוהרח"ה שי'

שלום וברכה!

אאשר בזה קבלת מכתביו מל' סיון ומכ"ב תמוז ובמענה עליהם:

א) לפלא שע"ע לא קיבל הספרים שנשלחו כבר זמן רב ואולי כדאי שיחקור בהבי דואר אצלו...

ג) בטח יהי' נשמר סדרי היאר"צ של אאמו"ר נ"ע כהלכתן וע"פ הפרטים שכתבתי אשתקד במכתבי דכ"ה מנ"א תש"ח ונא להודיעני מזה.

ד) מאנשי אונגארן הדפיסו עתה כמה מחלקי השדי חמד כמו שנדפס מאז, עתה נגשנו להו"ל הוצאה חדשה בכמה שינוים לשלמות הענין הננו מחפשים גוף כת"י החח"מ ז"ל (לאו דוקא מהשד"ח גופא) עלים אחדים לכה"פ פרטים אדותו, נוסף על הנדפס בשד"ח, תמונתו (זולת זו הנדפסת באוצר ישראל) וכיו"ב, ובטח יוכל לעזרני בזה כי בסוף ימיו הרי עלה החח"מ ז"ל לאה"ק ת"ו, ות"ח מראש. והענין נחפז מפני כמה תנאים פה.

מובן שההוצאות ע"ד הרגיל בענינים כאלו עלי הם ולבשו"ט אחכה.

ה) מוסג"פ מכ' כללי ממחנ"י נוסף על המכ' ע"ד ספר התמונות.

באיווי כט"ס ופ"ש כהדו"ש

הרב מנחם שניאורסאהן

קובץ מספר 11 וקטלוג קה"ת - בטח הגיעו.

תקיב

מהעתק המזכירות.

מוהרח"ה: הבלין. אגרות נוספות אליו - לעיל תטז, ובהנסמן בהערות שם. במכתבי דכ"ה מנ"ח תש"ח: לעיל ח"ב אגרת שפח.

נגשנו להו"ל: ראה לעיל אגרת תנו, ובהנסמן בהערות שם. לקמן תקיח.