ספריית חב"ד ליובאוויטש

תקיג

ב"ה, ז' מנחם אב [תש"ט]

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מוהרנ"נ שי'

שלום וברכה!

מכתבו מר"ח מנחם אב קבלתי, ומסרתי לנפנה קיז...

והשי"ת יהפך ימים אלו לששון ולשמחה וביתר שאת ויתר עז - וכידוע שזהו הטעם שדוקא כט"ו - מלוי הלבנה - באב לא היו יו"ט.

באיווי כט"ס ופ"ש כהדו"ש

מ. שניאורסאהן

הרר"מ שי' דובינסקי הלוה לי את התניא שלו. ושם על הגליון כמה ציונים והגהות.

וא"ל שמכת"ר אוכל להודע מי הוא מציין הציונים ומקורם. ות"ח אם יענני ע"ז בהקדם.

תקיג

מצילום האגרת.

מהורנ"נ: מהו"ר ניסן נמנוב. אגרות נוספות אליו - לעיל תמ, ובהנסמן בהערות שם.

נפנה: מעמד.