ספריית חב"ד ליובאוויטש

תקיד

ב"ה, ח' באב, תש"ט

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ עסקן בדברים וכו'

מוהרד"נ שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו. דעת כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א שימשיך בענינו לעורר את דעת הצבור ע"ד גודל מצות ציצית והזהירות שצריך להיות בזה.

ובמה שהעיר במש"כ באגרת התשובה ספ"ז: באות יו"ד... ה"א... וי"ו... ה"א - דאין שם כזה בד' השמות ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן,

יעויין בסו"ס מקדש מלך על הזהר ח"א שהובא שם שם נ"ד שהוא במילוי הנ"ל בגימט' נ"ד.

ומה שהביא כאן שם זה, אולי י"ל הטעם, כי מדבר פה בענין הפגם במצות ק"ש תפלין ציצית ותפלה, אשר ציצית הוא כנגד אות ו'. וידוע דענין הציצית שערות, מל' בציצית ראשי (מנחות מב, א), הוא יו"דין (מקור חוט הציצה) וא"וין (החוט עצמו). ויעויין בתורה אור לרבינו הזקן פ' ויצא ביאור לד"ה ושבתי בשלום ובלקו"ת סד"ה ויקח קורח.

והנה גם בשם ע"ב הוי' הוא במילוי הנ"ל וי"ו ובכ"ז לא הביא באגה"ת שם ע"ב, היינו שהה' יהי' במילוי יו"ד ג"כ: ה"י.

וי"ל הטעם, כי בכלל שם ע"ב הוא למעלה מפגמים. ויובן עפמשנ"ת בקונטרס לימוד החסידות לכ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א פ"ג.

והשי"ת יהפוך בב"ב ימים אלו לששון ולשמחה, ויקוים היעוד דוהחזיקו בכנף איש יהודי שכל הזהיר בציצית זוכה כו' (שבת לב, ב).

באיחול כט"ס

הרב מנחם שניאורסאהן

תקיד

מהעתק המזכירות.

מהורד"נ: לעסער.

שם נ"ד: ראה הערת כ"ק אדמו"ר שליט"א בלקוטי ביאורים (קארף) ח"ב ע' קצה.