ספריית חב"ד ליובאוויטש

תקיז

ב"ה, כ"ו מנחם אב, ה'תש"ט

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהורנ"נ שי'

שלום וברכה!

מכתבו מח"י תמוז נתקבל. ומרוב הטרדות לא עניתיו ע"ע, ואתו הסליחה.

היום השגתי ר"ד די"ג תמוז והנני מוסג"פ, ביחד עם הר"ד דאחש"פ. ובטח, כפי הנהוג ע"ע, יצווה לעו"ר להעתיקם, ולתת העתקה לכאו"א מקיבוצי אנ"ש.

הבטחתי ע"ד ביאור שיחת קונטרס חה"פ - הנני זוכר. אבל מה אעשה, והענינים שזמנם עובר דוחים לזמן יותר מוכשר את הענינים שאין זמנם עובר. ולדוגמא, אחרי ההו"ל של הקונטרס לחג הגאולה, מוכרח הייתי לגמור את כל השייך להופעת מפתח מאמרי כ"ק אדנ"ע, הנמצא זה מכבר בדפוס. אח"ז באה ההתעסקות בהו"ל של השדי חמד (כי הכרך הראשון צריך להופיע, מאיזה טעמים, לא יאוחר מי"ב אלול, ובמילא מאיץ המדפיס שלא לעכב גם שאר הכרכים). באמצע ההתעסקות בזה, נתברר שלא יספיקו המחזורים שלנו הנמצאים אצלנו ובעוד מועד צריך להכין עוד, ובמילא קבלתי הוראה להוסיף בסופם עכ"פ רשימה קצרה ממנהגי חב"ד דעשי"ת שיש בהם חידוש. בטח, בעוד כשבוע יותן הקונטרס לח"י אלול וכו' וכו'. וכ"ז הוא נוסף על מאמרי כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א שזה יותר משנתיים שהתחילו להדפיסם, ספר מאמרי תרמ"ג הנמצאים בדפוס, וכו'.

וכ"ז הוא נוסף על הטרדות דשאר המחלקות דמל"ח ומחנה - שאיני יכול להטילם על שכם אחרים.

אבל בכ"ז, איני מתייאש מהעומק בלימוד שיחה הנ"ל, ואם אדע דבר מה בביאורה בודאי לא אמנע מלכתוב הנלפע"ד. אלא שאיני יודע מתי אפנה עכ"פ במקצת...

החותם באיחולי כט"ס ופ"ש כהדו"ש

מ. שניאורסאהן

תקיז

מצילום האגרת.

מהורנ"נ: מהו"ר ניסן נמנוב. אגרות נוספות אליו - לעיל תמ, ובהנסמן בהערות שם.

לעו"ר: לעושי רצונו.

בהו"ל של השדי חמד: ראה לעיל אגרת תנו, ובהנסמן בהערות שם.