ספריית חב"ד ליובאוויטש

תקיח

ב"ה, כ"ז מנחם אב, תש"ט

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו'

מוהרח"ה שי'

שלום וברכה!

א) מכתבי מג' מנחם אב בטח הגיעו ופלא שלא אישר קבלתו ובכ"ז בטוחני שמילא בקשותי אשר בו ובפרט בנוגע ליארצ"ט ויודיעני עד"ז.

ב) אכפיל עוד הפעם בהזריזות ע"ד הגהות התניא... וכל השייך לשד"ח כמש"כ בהנ"ל ות"ח מראש.

ג) אחרי חקו"ד קבלתי מכתב מוארשא מאיש החותם עצמו מרדכי אונראד וכותב שהי' ביחד עם גיסתי גיסי ואמו הי"ד בטרעבלינקע והיאר"צ שלהם הוא של אחות אדנ"ע י"ד אלול, בנה הוא גיסי כ"ה חשון, ואשתו גיסתי יום שני דר"ה. איני יודע מצב הבריאות של משפחת לנדא ואל בינתו אשען להחליט אם כדאי להודיעם עד"ז ואם יספר להם נא להודיעני עד"ז.

ד) הנני ממשיך בחקו"ד ע"ד הנ"ל ולע"ע אם לא אכתוב לו אחרת נא לסדר שינהגו כל סדרי היאר"צ בימים הנ"ל אבל מבלי לפרסם אודות זה כיון שבבית כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א אינם יודעים עדכ"ז.

ה) אם יגלה את הנ"ל ללנדא נא להוסיף שלא יזכירו עד"ז במכתביהם לכאן מטעם הנ"ל.

ולסיים בקצור מענינא דיומא ממה שאמרתי בהתועדות ש"ק העבר ש"מ אלול בהר"ת שהובאו בכתהאריז"ל ובס' מוסר על אלול,

כללות החדש חדש החשבון והכנה לתשובה עבודה דאור חוזר מלמטלמ"ע ר"ת אני לדודי ודודי לי ופרטי העבודה התשובה בהג' קווין יהיב פרוטה, מצלי והליכה מביהכ"נ לביהמ"ד: הר"ת איש לרעהו ומתנות לאביונים (קו הגמ"ח שכולל גמ"ח, שזהו גם לעשירים, - וצדקה שזהו פחות ובא אחר גמ"ח), הר"ת את לבבך ואת לבב (עבודה שבלב זה תפלה ותחלה קשוט עצמך - לבבך - ואח"כ את לבב), ר"ת אנא לידו ושמתי לך (ד"ת קולטים - מכות י, א - כי כל חוטא הוא הורג נפש, אדם דקדושה, אבל בשגגה כי אין אדם חוטא אא"כ נכנס בו רוח שטות, ותשובה אמתית - תשו"ע הוא ת"ת - אגה"ת ספ"ח). ויש להאריך בכ"ז ואכ"מ.

באיווי כט"ס ופ"ש כהדו"ש.

תקיח

מהעתק המזכירות.

מוהרח"ה: הבלין. אגרות נוספות אליו - לעיל תטז, ובהנסמן בהערות שם. הגהות התניא: ראה לעיל שם, ובהנסמן בהערות שם.

השייך לשד"ח: ראה לעיל אגרת קיב.

אחרי חקו"ד: ראה לעיל אגרת תקיא, ובהנסמן בהערות שם.

גיסתי גיסי ואמו: מרת שיינא בת כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע, בעלה הרמ"מ ואמו מרת חיה מושקא הארנשטיין.

משפחת לנדא: ה"ר פנחס ואשתו רחל, אחות הרמ"מ הארנשטיין.

שינהגו כל סדרי היאר"צ: ראה לעיל ח"ב אגרת שפח.

מענינא דיומא: בהבא לקמן ראה לקו"ש ח"ב ע' 396.