ספריית חב"ד ליובאוויטש

תקכ

ב"ה, י"ג אלול, תש"ט

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מוהר"י שי'

שלום וברכה!

מוסג"פ הקונטרס לח"י אלול וג' דסליחות, שזה עתה הו"ל. ובל"ס יזכה בו את הרבים, באופן היותר מתאים.

ידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א (שיחת ח"י אלול ה'ש"ת), אשר הבעש"ט ואדה"ז - שניהם המשיכו בכאו"א מישראל, חי, חיות פנימי, בהעבודה דאלו"ל - אני לדודי ודודי לי.

ובדא"פ י"ל, שבעבודה זו גופא, פעל הבעש"ט, בעיקר, מלמעלמ"ט - מופתים, יסודי תורת הדא"ח, הליכותיו ונסיעותיו אל המקבל. ואדה"ז בעיקר בדרך מלמטלמ"ע.

ויש לקשר זה ג"כ עם שני הענינים שבראש וסוף המאמר המוס"ב א) להודיע להבע"ת אשר עמך הסליחה. ב) לפעול שיהי' למען תורא, יראה עצמיית. ואכמ"ל.

בברכת כוח"ט ופ"ש כהדו"ש

מ. שניאורסאהן

* * *

מוסג"פ הקונטרס לח"י אלול וג' דסליחות, שזה עתה הו"ל. ובל"ס יזכה בו את הרבים, באופן היותר מתאים, לעשותם יחיד, ע"י התקשרות היחידה, באמצעות יחידות (אפשר גם בכתב) אצל רבי יחיד, ביחידו של עולם...

שני מכתביו עם הרשימות המוסג"ב נתקבלו במועדם. וימים אלו יושלחו בטח גם הקבלות דרשימה השני'.

בודאי למותר לעוררם, לעורר גם אלו שנסעו ממחנם, מזמן לזמן, ע"ד נפנה.

* * *

מכתבו מג' מנ"א נתקבל במועדו. ובטח במשך זמן זה, כבר סודר ענין ביאת ב"ב שי', ויודיע עד"ז.

בודאי למותר לעורר, אשר ימי רצון דאלול ותשרי מסוגלים ביותר לקרב הניצוצות אל המאור. ויש ממוצע המחבר, אנכי עומד ביניכם ובין ה' אלקיכם גו'. ועליו זכותו זה.

* * *

מכתבו מי"ד מנ"א נתקבל ובטח ישמחנו בבשו"ט מעשי' בפועל, בענין נפנה וזכות הרבים, לעשותם יחיד, ע"י התקשרות היחידה, באמצעות יחידות אצל רבי יחיד, ביחידו של עולם.

* * *

מכתבו הט"ו והמכתב מכ"ה תמוז נתקבלו במועדם, ובטח ימשיך לרשום את זכרונותיו לנח"ר כ"ק מו"ח אד"ש.

מ"ש כשהיא היא כוונתו לח"ד תניא, שמבאר בדבר חדש צ"ל להיות כח המחדש.

- הסיפור דהצ"צ שמביא שאמר שרחצה בדמעות שמעתיו שהשקו"ט בזה הי' עם הרה"צ [מוהרי"י] טשערקאסער גיסו של הצ"צ ובן דורו.

תקכ

נדפסה בלקו"ש ח"ד ע' 1353.

האגרת נשלחה לכו"כ, כאשר לכ"א מוסיף בכתי"ק בשוה"ג (ראה לעיל הערה לאגרת תפא).

י"ג אלול: בכמה טפסים התאריך - י"ב אלול.

נפנה: מעמד.

מכתבו מג' מנ"א: קטע דלקמן - אל מוהרב"צ שמטוב. אגרות נוספות אליו - לעיל תלו, ובהנסמן בהערות שם. חלקו נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 443.

מכתבו... ובטח ישמחנו: נדפסה בלקו"ש חי"ט ע' 476, והושלמה ע"פ צילום האגרת.

מכתבו הט"ז: הקטע דלקמן - אל מוהרש"ז דוכמן. אגרות נוספות אליו - לעיל תיד, ובהנסמן בהערות שם.

הסיפור... בדמעות: המובא בס' "לשמע אזן" ע' 61.