ספריית חב"ד ליובאוויטש

תקכב

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ כו' מהור"י שי'

... מכתבו עם התמונה נכון הגיע. ובטח ימצאו במחנו מהמקושרים שישלחו ג"כ תמונתם בהמשך הזמן. ובפרט בימי הרצון האלו דבעלי תשובה, וכידוע, דמ' יום הראשונים שהיו ברצון - ה"ז במדרי' צדיקים, ובהשלשיים - היו בנ"י בע"ת.

ימים אלו הגיעני - שלוח מניו יארק גופא - ספר כת"ר פרד"ס הארץ, בלי כל מכתב ביאור ע"ז, ואם הוא תשורה מכת"ר - הריני בת"ח על שכבדני בזה.

ומחביבותא דמילתא דא, אף שאין הזמן גרמא לעיין בו כפי הדרוש, אבוא בזה בהערות אחדות בחפזי.

א) ע' ס"ה ע"ד אריסטו ספרו יבא שילה אין אצלי. ומש"כ מס' הגלגולים פ"ז לא מצאתי שם ולא במ"א בכתהאריז"ל, לע"ע. אבל לא ראינו אינו ראי', ות"ח אם יודיעני מקומו. ומש"כ בסדר הדורות בזה בשם כמה ס', ידוע.

ב) בתחלת חלק השו"ת ע' פ-פא להעיר במש"כ בעניני ברירה ממש"כ בפס"ד להצ"צ ח"ב ע' כ"ד ואילך ובשער המילואים סוף ח"ג.

ג) ע' קז. לכאו', כיון שהשואל קרא השם ע"ש המת ולא ע"ש החי, אין בזה חשש שינוי מנהג ישראל. ובפרט, שלא ידע שיש א"ז בחיים ששמה כך, ולא נשאר אלא טעמי' דכת"ר דמאן דקפיד כו' ואל תפתח. - גם מ"ש בס"ח סי' ת"ס, שטחיות ל' משמע דאינו מדבר אלא בקריאה ע"ש אביו החי.

ד) ע' קה, - אבי מו"ר ז"ל ודודי הרה"ח ז"ל נשאו שתי אחיות על פי כ"ק אדמו"ר נ"ע, ובציוויו שלא ידורו בעיר אחת. וקושיות הנו"ב מהש"ס כבר תירץ בס' מקור חסד על הס"ח דאדרבה פוק חזי מה עלה בסופן כסיפור רז"ל (ירוש' תענית פ"ד ה"ה, ב"ב יב, ע"א ואנא בתראי).

ה) ע' קכג, שימסור הגט בעידי במסירה ואח"כ יחתום עדי חתימה וימסרנו עוה"פ. - לכאו', מכמה טעמים, טוב, עכ"פ לכתחלה, שיכתבו גט אחר ויחתמו כו'.

ו) בתחלת חלק הדרוש. ע' ריג קושית הכ"י. להעיר מהא דידיעת סדר השתל' היא מצוה רמה ונשאה (תניא קנו, ע"ב) ומשבת ע"ז, ב.

ז) בפרשת שבוע דא - ע' תקא-תקב - ובהמשך למש"כ כת"ר והגדתי היום לה"א כי באתי וגו'... אינו מובן כלל. - והענין: ובאת אל הכהן - ולא אל המלך ומנהיג. היום...

באתי - כחדשים, דמה שנמצא היום באה"ק, הוא רק מפני שהיום זוכה לזה, וזכות עצמו אינו די, ורק מפני שנשבע ה', לאבותינו, ורק אחרי הודאה זו ולקח גו'.

תקכב

נכתבה בשוה"ג אגרת תקכ דלעיל. חלקה נדפסה בלקו"ש חי"ז ע' 474, חלקה בח"ט ע' 331 וחלקה בחי"ט ע' 521, והושלמה ע"פ העתקה.

מהור"י: הורוויץ. אגרות נוספות אליו - לעיל תכט, ובהנסמן בהערות שם. עם התמונה: ראה לעיל נספח לאגרת תצט.

ע"ד אריסטו: ראה גם לקמן אגרות תקלח. תקמז.

נשאו שתי אחיות: ראה גם לקמן אגרת תקלד.

שימסור הגט: ראה גם לקמן אגרות תקלח. תקמז.

בפרשת... הגדתי: ראה גם לקמן אגרת תקלד.