ספריית חב"ד ליובאוויטש

תקכז

ב"ה, כ"ז אלול, תש"ט

... ומש"כ ששמע בשם הראגאצובי, שהפלוגתא בענין הצמצום היא היא המחלוקת אם שם צבאות קדש (שבועות לה, ב) - כנראה, יסוד השמועה הוא ממש"כ בצפנת פענח הל' יסוה"ת פ"ב ה"ה. אבל שם מפרש טעם המחלוקת בצבאות, שהוא אם הנהגות העולם בדרך עו"ע או שגם משיג, קצת עכ"פ, מהעצמיות - וכנראה כוונתו כאן בלשון "משיג" הוא יותר מסתם השגה, כ"א גם המשכה והתאחדות. כי פשיטא שגם עלול משיג בעילתו, וכמוש"כ ברמב"ם שם ובפ"ג ה"ט -

ובעצם הרמז, דהפלוגתא בצמצום שייכת למחלוקת הנ"ל, לא נלפענ"ד, כי הצמצום קדם לכל השמות ולכל העולמות, ול"ד לבי"ע. וכמש"כ כבר במכתבי הקודם.

אבל י"ל שהמחלוקת בצבאות היא תלוי' בזה דהקו, שחזר והאיר מאור א"ס שלפה"צ, מאיר רק עד סוף האצי', אבל בהעלם נמצא בבי"ע ג"כ. וראה תו"א פ' בא.

החותם בברכת שנה טובה ומתוקה וכוח"ט לו ולכל אשר לו, ובפ"ש כל החבורה תי'

הרב מנחם שניאורסאהן

תקכז

נדפסה בלקו"ש חט"ו ע' 473, והושלמה ע"פ העתקה.

הפלוגתא בענין הצמצום: ראה לעיל אגרת תקג, ובהנסמן בהערות שם.

במכתבי הקודם: לעיל שם.