ספריית חב"ד ליובאוויטש

תקכח

ב"ה, כ"ח אלול, תש"ט

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו'

מהורא"א שי' הכהן

שלום וברכה!

מכתבו מיום ברה"ע נתקבל וכבקשתו הזכרתיו פנימה בצירוף הקוויטל והפ"נ ארבעה שקלים. ומוסג"פ קבלה על החמישי בעד הקונטרסים דא"ח.

וע"ד הצחות ונתתם חמישית לפרעה אתפריעו כל נהורין גילוי אוא"ס ב"ה ע"י תורת הדא"ח וד' הידות יהיו לכם לצרככם בני חו"מ רויחא.

והוא מיוסד עפמ"ש בע"ח של"א פ"ז ל"ת להאריז"ל פ' ויגש לקו"ת לאדה"ז שה"ש ד"ה שחורה אני השני פ"ב.

ומה שהעיר מתוספתא סוף קדושין שנתגלו לאברהם טעמי תורה והרי ידוע שטעמי תורה לא נתגלו.

י"ל בכמה אופנים: א) בסנה' כא, ב מבואר הטעם שלא נתגלו שהרי אותם שנתגלו נכשלו עי"ז בקיומם וא"כ אין מקום לזה קודם שנצטוו על התוהמ"צ וגם כמה פרקי דע"ז ידעם אברהם ולא הגיעו אלינו. ב) ראה ברש"י סנה' שם שאינו מדבר אלא בטעמי החוקים וגם בתוספתא ל"ק שכל הטעמים נתגלו לא"א. ג) טעמי תורה יתגלו לעת"ל וכפרש"י שה"ש א, ב והאבות הטעימן הקב"ה מעין עוה"ב ב"ב ספ"ק עיי"ש בתוס'. ואין הזמ"ג להאריך.

ואסיים היום מענינא שיכתב ויחתם לשנה טובה ומתוקה מר וכל דילי', בכל מכל כל

הרב מנחם שניאורסאהן

מכ' ע"ד ההערה בתו"א ודאי הגיעו.

מוסג"פ הקונ'.

תקכח

מהעתק המזכירות.

מהורא"א: יאלעס. אגרות נוספות אליו - לעיל תקב, ובהנסמן בהערות שם.