ספריית חב"ד ליובאוויטש

תקכט

ב"ה, כ"ח אלול, תש"ט

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"י שי'

שלום וברכה!

על של עתה באתי לשלוח בזה איחולי לשנה טובה ומתוקה, לו ולכל אשר לו, בכל מילי דמיטב.

ובימים אלו אשר המאור קרוב אל הניצוץ וכל יחיד הוא כציבור דכל השנה (ר"ה יח, א), גדולה ביותר אחריות וחובת כל איש בעל השפעה לנצל השפעתו בכל סביבתו לחזוק התורה והיהדות.

נוסף בשנה זו שיו"ט של ר"ה חל להיות בשבת, דתחלת וראש השנה הוא כד מתעטרין בנשמתין חדתין ומברכין בחדוה בנהירו דאנפין (זח"ב קל"ה).

החותם בברכת כתיבה וחתימה טובה

מ. שניאורסאהן

יושב ראש ועד הפועל

תקכט

נדפסה בלקו"ש חי"ט ע' 542, והושלמה ע"פ צילום האגרת.

האגרת נשלחה אל כו"כ (ראה לעיל הערה לאגרת תפא).