ספריית חב"ד ליובאוויטש

תקל

ב"ה, ג' תשרי, ה'תש"י

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"י שי'

שלום וברכה!

במענה על איחוליו לר"ה:

הנה כל המברך יתברך בתוספת מרובה על העיקר, בחתימה וגמח"ט לשנה טובה ומתוקה בכל.

וסימנא מילתא היא, ובפרט בר"ה (הוריות יב, א). - והרי תחלת וראש שנה זו, שבראש נכללים כל האיברים, וממנו נמשך חיות כל האיברים, וכ"ה בר"ה (עט"ר בתחלתו באריכות) - הנה הוא כד עייל שבתא, דכל דינין מתעברין, וכל ישראל מתעטרין בנשמתין חדתין (זח"ב קל"ה), ויה"ר שיומשך כל זה בכל השנה בגלוי, בטוב הנראה והנגלה.

באיחול חתימה וגמר חתימה טובה ולכב"ב שי'

מ. שניאורסאהן

* * *

נהניתי במה שהעביר על מדותיו... ומוסג"פ המאמר לש"ת המדבר בזה. ובטח יזכה בו את הרבים.

מה שדורש מהיו"ל ע"י - בטח נמצא אצל הר"א שי' פאריז מן המוכן. ובאם לאו מטובו להודיענו בפרטיות מה וכמה ואיך.

תקל

נדפסה בלקו"ש חי"ד ע' 376, והושלמה ע"פ צילום האגרת.

האגרת נשלחה אל כו"כ.