ספריית חב"ד ליובאוויטש

תקלא

ב"ה, ו' תשרי, ה'תש"י

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"י שי'

שלום וברכה!

בשמחה אודיעו כי כבר נגמר בסידור גם הקונטרס השני אשר זכה כת"ר והצליח בהשתדלותו להו"ל וכיון שיביאוהו מבית הכורך רק למחר כנראה אמהר לשלח לו עתה הפרופס האחרונים למען יגיעו אליו קודם ש"ת ויוכל לזכות בו את סביבתו ונוסף ע"ז שיהי' ג"כ דבר בעתו.

וכנודע שיש בתורה ב' ענינים: א) מה שהיא למעלה מהזמן שלכן כל העוסק בתורת עולה כאלו הקריב עולה ונשלמה פרים שפתינו אף שהוא בלילה. ב) מה שהיא בזמן דוקא וכמו תקנת מרע"ה דקרה"ת דמבואר בכ"מ דשייך לעניני אותו שבוע דוקא או תקנתו לדרוש מענין החג בחג ומכש"כ התקנה לדרוש הו' הצריכות באותו הזמן (ראה שו"ע אדה"ז ריש הל' פסח, דשניהם ישנם). והנה לכאורה פשוט שענין הא' נעלה מענין השני אבל ע"פ משנ"ת בסוף מאמרי ר"ה ומיוהכ"פ ביתרון אהוי"ר המגולים דוקא הנה מטעם זה גופא יש יתרון לענין הב' דתורה על ענין הראשון.

ואם בתורת הנגלה כך הרי עאכו"כ בתורת הדא"ח שצ"ל דוקא טאפארא דא פלאחא והיא עוסקת ברפואת חולי הנפש שהם קשים מחולי הגוף ח"ו (ראה המאמר למויוהכ"פ בסופו) שדבר בעתו נוגע ביותר.

וביחוד ה"בעתו" דעשי"ת שיש בזה מעלה נוספת על כל השנה דאז הוא קירוב המאור אל הניצוץ וראה בהמאמרים ע"ד ביטול האור אל המאור.

בברכת חוגמח"ט לו ולכל החבורה תח'

הרב מנחם שניאורסאהן

תקלא

נדפסה בלקו"ש חי"ח ע' 436, והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מהור"י: חיטריק. אגרות נוספות אליו- לעיל ח"ב שטז. של. ת.

הפרופס: עלי ההגהה.

טאפארא דא פלאכא: גרזן לעץ, תוצאות בפועל ממש.