ספריית חב"ד ליובאוויטש

תקלב

ב"ה, י"ג תשרי, תש"י

הרה"ג הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו'

מהורא"א שי' הכהן

שלום וברכה!

מכתבו קבלתי היום, וכבקשתו, מסרתי בקשתו וגכת"י בהיכל פנימה.

והיום - הוא יום הילולא של כ"ק אדמו"ר מהר"ש שהוא עת רצון, מוסג"פ הקונטרס לי"ג תשרי וחה"ס, וקבלה.

ולקראת חה"ס הבע"ל, אביע איחולי לחג שמח, שמחה משולשת:

א) עבדת ה"א בשמחה ובטוב לבב, כבכל המצוות.

ב) מועדים לשמחה, כבכל המועדים.

ג) זמן שמחתנו.

ויה"ר שחוט משולש זה לא ינתק, ותומשך השמחה על כל השנה כולה.

ולהעיר דסוכות הוא וימינו תחבקני, כמבואר ג"כ במאמר, והם כנגד ענני הכבוד, ששני ענינים אלו הם בבחינת כהן.

באיחולי חג שמח וכט"ס

תקלב

נדפסה בלקו"ש ח"ט ע' 391, והושלמה ע"פ העתקה.

אגרת זו, מלבד הקטע הראשון והאחרון, בתאריך י"ד תשרי, נשלחה לכו"כ.

מהורא"א: יאלעס. אגרות נוספות אליו - לעיל תקב, ובהנסמן בהערות שם.