ספריית חב"ד ליובאוויטש

תקלג

ב"ה, ערב חג הסוכות, ה'תש"י

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"י שי'

שלום וברכה!

מוסג"פ הקונטרס לי"ג תשרי וחה"ס הבע"ל, ובל"ס עינו טובה לזכות בו את כאו"א אשר השפעתו עליו.

ובפרט בסוכות שבמצותו אמרז"ל ראוים כל ישראל לישב בסוכה אחת וארבעה המינים מורים על אחדות כל הסוגים שבישראל וכמובא ג"כ במאמר.

ויה"ר אשר ב"ב יזכה גוי אחד לביום ההוא יהי' ה' אחד ושמו אחד.

באיחול חג שמח ופ"ש כהדו"ש

מ. שניאורסאהן

תקלג

מהעתק המזכירות. נשלחה לכו"כ.