ספריית חב"ד ליובאוויטש

תקלו

ב"ה, כ"ו תשרי, ה'תש"י

האברך התמים הוו"ח אי"א וכו' שמואל שי'

פלאטקין

שלום וברכה!

במענה על שאלתו, במה דאביו ז"ל שחל"ח ח' חשון, ארונו נמסר להספינה י"ד מ"ח ויום הקבורה הי' ז' כסלו, ומסתפק איך להתנהג באמירת קדיש וכו' - וכנראה ממכתבו לא נקבר בין ח' וי"ד מ"ח. והנה לא שמעתי מנהגים בענינים אלו, ואם להכתוב בספרי פס"ד ומנהגי בעלי ההוראה - נמצאו במחנו מזקני רבני אנ"ש והם יורוהו ע"פ הנהוג בזה.

ומה שכותב שהתחיל לומר קדיש בי"ד מ"ח - הנה אף שכן הוא דעת כמה

מהאחרונים בשו"ע יו"ד סשע"ז ס"ד. נראה לי שצריך הי' להתחיל בח' מ"ח, וע"פ הכרעת אדה"ז בשו"ע או"ח סע"א ס"א.

ובקצרה לפענ"ד: התחלת אמירת קדיש בח' מ"ח כנ"ל. התחלת אבילות י"ד מ"ח (יו"ד ס' שע"ה ס"ב). סיום אמירת קדיש - י"א חדש מיום הקבורה, בנדון דידן דמופלג הרבה מיום המיתה ויחסרון יא"ח דדין כמה שבועות (ע"י צירוף ג' הדעות א] דקדיש שייך רק לאחר הקבורה, ב] דיש מנהגים לאמר קדיש יב"ח פחות איזה ימים - כנה"ג יו"ד סת"ג ברכ"י סשע"ו סק"ח, ג] דהאומר יב"ח ה"ז משובח (חנוך בית יודא ואלף המגן) ואין סתירה ע"ז מפסק אדה"ז הנ"ל, כי כמה ענינים יש בקדיש: זכות הנשמה, ולכן מתחילין גם קודם הקבורה. כבוד אביו, ולכן אומרו גם באנינות. מציל מדינה של גיהנם, המתחיל אחר הקבורה, ולכן משם מתחיל מנין יא"ח. ואין לחשוש מפני הרואים שיחשבהו משים אביו רשע, כי אפילו אם אינם יודעים שמרוחק יום הקבורה מיום המיתה כמה ימים, הנה רואים שפוסק לומר קדיש קודם תשלום יב"ח מיום המיתה).

ויום היארצייט ביום המיתה (ראה היום יום ע' יט), ואף שבנדו"ד הוא מופלג הרבה ויש מחלוקת באחרונים בזה (הובאו בספר ילקוט דת ודין ע' קז) ויש לצרף גם הדעה שטוב יותר להקדים היארצייט מלאחרו (חת"ס או"ח סקס"א). וליתר שאת בעלמא, הנה בשנה הראשונה יוכל ללמוד משניות, לירד לפני התיבה וכו' גם ביום הקבורה.

ובמהרה בימינו יוגמר תיקון חטא עץ הדעת, שהביא מיתה בעולם, וכמסופר בפרשת השבוע, ובלע המות, ונזכה לחיים נצחיים וחיי החיים, וכמבואר ענינם בתורת דברי אלקים חיים דהמשך ר"ה ה'שי"ת.

באיווי חיים וברכה ושלום

הרב מנחם שניאורסאהן

33מיום המיתה או מיום הקבורה: או"ח סקל"ב. תקס"ח. יו"ד ת"ב.34

תקלו

נדפסה בלקו"ש ח"י ע' 322, והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

אביו: ה"ר אברהם אליהו.