ספריית חב"ד ליובאוויטש

תקלז

ב"ה, כ"ח תשרי, ה'תש"י

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"ז שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום אסרו חה"ס.

שאלתי את הרה"ח וכו' הרש"ל שי' ואמר לי שכבר כתב אליו בנוגע לשאלת האיש ש[א]מו נשארה בעיר קיוב ברוסיא.

הרי זוהי שאלה שצריך לשאול אצל רבי ובטח כן יעשה.

(להלכה ולא למעשה לפענ"ד צריך הוא לברור יום ולא לאחרו שבו יתפלל לפני התיבה ידליק נרות ילמוד משניות יתן צדקה וכה"ג אבל לא לקראו בשם יארצייט) ומוכרחני לקצר מפני קדושת יום הש"ק הממשמש ובא,

ואחתום בפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א: איך וועל זאגן א ווארט פון די רביים בשם הוד כ"ק רבנו הזקן וואס ער האט געהערט פון זיין רבין דעם מגיד בשם רבו הבעש"ט נ"ע: בראשית ברא, ראשית איז חכמה ראשית חכמה יראת ה' דער אור וחיות פון חכמה וואס איז מאיר אין שבת בראשית ווערט נמשך על כללות השנה וואס אלע טעג פון כל השנה זיינען מקבל פון שבת בראשית!

באיחול כט"ס והצלחה בעבודתו בקודש

הרב מנחם שניאורסאהן

תקלז

מהעתק המזכירות.

מהור"ז: פויזנר.

הרש"ל: ה"ר שמואל לויטין.