ספריית חב"ד ליובאוויטש

תקלט

ב"ה, ד' מר-חשון, ה'תש"י

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"י

שי'

שלום וברכה!

מכתבי מקודם ר"ה בטח הגיעו במועדו ועל של עתה באתי.

מתעסקים במק"א בעשיית מקוה של מי גשמים ושאלו אם יש איזה ענינים ופרטים אשר אנ"ש מקפידים או מהדרים עליהם עכ"פ ביחוד, ובאשר ידעתי אשר הוא הי' מהמתעסקים בכגון זה בראסטאוו ובל"ס שמע בזה כמה ענינים והוראות מכ"ק אדמו"ר נ"ע.

הנה ת"ח ת"ח אם יואיל לכתוב לי עד"ז בפרטיות האפשרית ומה טוב עם הוראת הנימוק לשלימות הדבר, אם ידוע הוא.

למותר לבאר אשר בקשתי זו היא גם בנוגע להוראות בשאר עניני השו"ע או"ח יו"ד וכו' שקיבל אבל נוסף בענין המקוה שהוא דחוף כנ"ל.

בנתינת תודה למפרע ובאיחול רפו"ש וכט"ס

מ. שניאורסאהן

תקלט

מצילום האגרת.

מהור"י: לנדא. אגרות נוספות אליו - לעיל תיז, ובהנסמן בהערות שם.

מתעקסים... ושאלו: ראה אגרת שלאח"ז.

מהמתעסקים בכגון זה בראסטאוו: ראה מבוא לאג"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע ח"ה ע' 7 - 9.

לכתוב לי עד"ז: רשימתו בנושא זה נדפסה בהוספות לשו"ע אדה"ז ח"ה-וע' 1910 ובכ"מ.

בהמשך לזה - לקמן אגות תקנב. תקפה. ראה גם לקמן אגרת תרל. תרצג.