ספריית חב"ד ליובאוויטש

תקמב

ב"ה, ט' מר-חשון, ה'תש"י

מחו' הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו'

מהור"א שי'

שלום וברכה!

מכתבו באיחור זמן קצת קבלתי.

הצעתי לפני כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א תוכן מכתבו בהנוגע לב"א בת דודי תי' וימים אלו ישתדל בזה גם יבוא בקישור עם הרב בוראק.

בענין הכתיבה למר... לא ידעתי מה אדון בזה.

השקפת כ"ק מו"ח אד"ש בשאלת החנוך הדתי בכלל ושאין נאמנים ע"ז אלא אלו שהם שומרי תומ"צ ושרק להם הרשות לחוות דעת בזה וכו' וכו' ידועה... הן מדברים שבע"פ והן מבכתב זה מכבר ומה יוסיף עוד מכתב אחר.

השקפתו ביחס לאיזה מוסד או משרד בפרט ה"ה תלוי בהידיעה ע"ד אופי מוסד זה אופן עבודתו ומטרתה ההנהלה בפועל והאחראית וכו' ואם להודיע ההשקפה לאחרים ובצירוף תביעות הרי צ"ל בטוח במדה ידועה עכ"פ ג"כ באופי ההנהלה האחראית שתהי' מחר. ומה יכולתי לספר ע"ד המרכז לתרבות דתית שם המוסד אשר בתחלת חדש תשרי ה'תש"י היתה הנהלתו ע"י כת"ר ואשר לע"ע עלתה בידו להקציב סכום מכסף המוסד לשיעורי הרב גאלדשמיד והגורים. אבל מהי מטרת המוסד האם הוא סניף או תח"י שר החינוך או שר דתות מפלגתי או בלתי מפלגתי, למי דעה המחלטת בעניניו פעולותיו ע"ע וכו' עדכ"ז וכיוצא בזה איני יודע מאומה וא"כ מה אוכל להרציא ונוסף עד"ז הנה זמן ומקום ענין הנדון הוא בא"י ובשנת תש"י היינו בזמן ומקום בלבול ערכין וביחוד ערכי הרוח של ההמון הדתיי ובלבול היותר גדול בזמננו אנו.

ולכן הצעתי אם עדיין אקטואלית שאלת המכתב... אשר כת"ר יפנה ישר לכ"ק מו"ח אד"ש יתאר לפניו כל מה שימצא לנחוץ ע"ד אופי מוסד הנ"ל ויבאר נקודת המכתב שמבקש שיכתב... מובטחני שגם הוא במקומי הי' עושה ככה ולכן לא יקפיד ע"ז.

ואחתום בפ"ש דודתי תח' (כתבתי לה קודם ר"ה ובודאי הגיע מכתבי) ב"ד תי' וכב"ב יחיו ובאיחולי כט"ס

הרב מנחם שניאורסאהן

ע"פ בקשתו מוסג"פ העלה ומכתבו.

תקמב

מהעתק המזכירות.

מהור"א: חן.

בהנוגע לב"א בת דודי: המשוררת זלדה מישקובסקי, בת רבי שלום שלמה (דוד כ"ק אדמו"ר שליט"א) ומרת רחל (אחות מוהר"א חן - מקבל האגרת שלפנינו) שניאורסאהן.