ספריית חב"ד ליובאוויטש

תקמג

ב"ה, י"ד מר-חשון, ה'תש"י

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"מ שי'

הכהן

שלום וברכה!

במענה על הערותיו בתניא אשר במכ' מח' מ"ח.

א) בההגהות מתניא (וכן בשאר הספרים) באים ענינים שאינם נוגעים כ"כ להבנת המבואר בפנים שאינם אלא ראי' למש"כ בפנים תירוץ קושיא על מש"כ בפנים וכיו"ב ואיני יודע מנא לי' שהם מיוחדים לעניני קבלה וראה ההגהות בפרקים א, כד, לה, לו, לז, לט, מב, נב.

ב) בהגהת פמ"ב מתבאר ענין חדש וצדדי מה שאינו מדבר בו כלל בפנים, בפנים כולל כלל שכאו"א מילתא זוטרתי הוא אצלו לדעת את ה' ומחוייב להשתדל בזה והביאור הוא רק בזה איך שמזה יבוא ליראה ובההגהה מסביר שגם אם ישנה מציאות שאינו מכיר את המלך כלל אעפ"כ תפול עליו אימה ופחד.

ג) מקשה דבספמ"ב אין המשל דומה לנמשל דבמשל הלבושים מגלים ענין המלך אבל בנמשל הם מסתירים וסותרים לענין המלכות.

ותמהני עליו שהרי אדה"ז גופא מעיר ע"ז וכותב אלא העיקר להיות קבוע כו' אשר כל מה שרואה כו' הם לבושים החיצונים של המלך כו'.

החותם בפ"ש כהדו"ש ואיחולי כט"ס

הרב מנחם שניאורסאהן

תקמג

מהעתק המזכירות.

מהור"מ: דובינסקי.