ספריית חב"ד ליובאוויטש

תקמה

ב"ה, כ"ד מר-חשון, ה'תש"י

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהורב"צ שי'

שו"ב

שלום וברכה!

באתי בזה לאשר קבלת מכתביו מיום ב' מ"ח ומיום ה' נח והיום נתקבלו ג"כ קו הספרים כן גם הליט' אחת.

בחבילה בפ"ע נשלח לו מפתח מאמרי כ"ק אדנ"ע שהו"ל לכ"ף חשון ג' עקז' א' בשבילו ושנים למכירה. להרמ"פ שי' נשלח בפ"ע ובטח יודיע מקבלתם וכן בכלל מהנעשה בהפצה.

בטח יש אצלם שיעור ללימוד דא"ח של כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א נשיא דור זה.

ובמילא על ידו כל ההמשכות (שלכן גם הבשר נמשך ע"י מרע"ה) ומבואר בכ"מ שהצינור לכל ההמשכות היא התורה ועפמרז"ל שבאורייתא ברא עלמא ובאורייתא אתקיים עלמא ויעויין במאמר ח"י אלול תש"ט.

בפ"ש כל החבורה תח'

הרב מנחם שניאורסאהן

תקמה

מהעתק המזכירות.

מהורב"צ: ווילשנסקי. אגרות נוספות אליו- לעיל תלז, ובהנסמן בהערות שם.

קו הספרים... אחת: 106$ ולי"ש אחת.

הרמ"פ: ה"ר משה פייגלין.