ספריית חב"ד ליובאוויטש

תקמז*

ב"ה, כ"ט מרחשון, ה'תש"י

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו'

מוהר"א שי'

שלום וברכה!

נתקבל מכתבו מכ"א מ"ח, וזה לא כבר הגיעני מענה מהרה"ג וכו' מהור"י שי' לנדא, והנני מסג"פ העתק ממנו, ובטח ימצא ענין בו. ומיני' ומיני' תסתייעא מילתא ביותר דקדוק והידור.

החותם בפ"ש כל החבורה תח'

מ. שניאורסאהן

תקמז*

מצילום האגרת.

מוהר"א: אברמסון. אגרת נוספת אליו- לעיל תקמ.

מענה... לנדא: ראה לעיל אגרות תקלט-מ.