ספריית חב"ד ליובאוויטש

תקמח

ב"ה, י"ד כסלו, ה'תש"י

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"י שי'

שלום וברכה!

מוסג"פ פוטו - מכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א.

בקשר עם חג הגאולה הבע"ל, מוסג"פ הקונטרס שהו"ל, ואחרי מש"כ כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א במכתביו אשר בראש הקונטרס ובסופו, בטח יזכה בו את כל הסביבה שלו, ותהי זאת התחלה טובה להעבודה בזה במשך כל השנה, מי"ט כסלו זה עד יט"כ הבע"ל. ולסיים בעיון בדברי הרב, ולהראות עד כמה וכמה יש לדייק גם בתיבות שנראות רק כפל לשון לחזק הענין:

איתא בראש השיחה שבקונטרס המוסג"פ: חסידות איז אריינטראגן סדר אין בלתי סדר, און מאכן פון בלי סדר א סדר, בנ"א: מאכן א סדר אין בלי סדר. ולכאורה כהנ"ל.

הוא כפל הענין במילות שונות.

ויובן בהקדם, ובקיצור נמרץ: סדר ובל"ס זהו תקון ותהו, ואח"כ - תומ"צ וגוף וענינים הגשמיים שהם תערובות טו"ר, והדגיש הבעש"ט וביאר זה אדה"ז, שהעבודה צ"ל לא בדרך סיגוף ודחי' כ"א בדרך בירור ועלי'. וכידוע פי' הבעש"ט עה"פ כי תראה חמור (היום יום ע' כ"ג). וכמובן, כהנ"ל צ"ל נעשה, ע"פ דרישת תורת החב"ד, לאט לאט ולא בדרך מקיף (יעוין קונטרס העבודה בסופו).

וזוהי ההוראה בשיחה הנ"ל הדרגות בהעבודה ע"פ חסידות: א) אריינטראגן סדר אין בל"ס, בתחלת העבודה הם עדיין ב' דברים נפרדים, אלא שממשיך גילוי נה"א בנה"ב ונה"ב שותק. ב) מאכן פון בלי סדר א סדר, אין בל"ס כ"א סדר בלבד, נה"ב מתפללת ולומדת אחר נפה"א המקריא אותה, אבל לא בא עדיין לרוב תבואות דכח שור, אבל התכלית הוא, וזהו נוסחא אחרת לגמרי: ג) מאכן א סדר אין בל"ס. שישנם המעלות דשני הענינים גם יחד, אורות מרובים דתהו בכלים מרובים דתקון.

וראה סד"ה כי עמך הסליחה תש"ט בענין תשובת הגדר והמשקל. ואכמ"ל.

בפ"ש ואיחול כט"ס וברכת החג לכל החבורה תי'

מ. שניאורסאהן

* * *

מכתביו מז' וכ"ז תשרי נתקבלו בעתם. פ"ש מפורט יקבלו ע"י הרפ"א שי'. ספרי נפנה שייכים וימסרם להרמ"ג שי'.

בטח אצל הלומדים, הגדולים עם הקטנים, ופשיטא בכל הכתות כולם של תו"ת ואח"ת, יש קביעות לימוד מאמרי או שיחות כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א, שהוא דוקא נשמה כללית של דורנו, וההתקשרות צ"ל בכל, ועל אכו"כ ע"י תורתו, שזהו עצומ"ה וזהו ממוצע המחבר. - ולהיות דזהו ענין מעמד רוחני כותב [...].

* * *

מוסג"פ הר"ד דשמע"צ ושמח"ת, וכמו בעבר בטח יעתיקוה עו"ר בשביל כאו"א מקיבוצי אנ"ש. מסרתי עוד ל"ב לקה"ת, ע"ח המגיע מאמי מורתי שליט"א, וישלחו לתו"ת מהנדפסים כהוראתו. כמדומה שמלפנים כתב שמגיע ממנה סה"כ ששים.

* * *

זה עתה צלצל הרמ"ד שי' הכהן שהביא לכאן את הקב נקי. - חבל על שבני לאוואט דוחים את ענין הדפסת הק"נ לעוד איזה חדשים. ומי יודע מה יהי' אז אם לא ימצא עוד סיבה ותירוץ. - כשהי' פה מר... והתחלתי לספר ע"ד המציאות להדפיס ק"נ וכיו"ב, כהצעתו במכתבו אלי, הנה תיכף התחיל לקחת [...].

* * *

מה ששאל שנוהגין שמי שצריך להזכ"נ עולה לתורה בו ביום - ולא ראיתי מדייקין בזה. וגם איך אפשרי הדבר והלוא אין מוסיפין על הקרואים באחש"פ וכו'. אבל מדייקין לאחוז בעץ החיים בעת אמירת יזכור. וכן עושה כ"ק מו"ח אד"ש.

- המנהג שהש"ץ במוצאי יוהכ"פ - צ"ל מי שיש לו או"א לא ראיתיו. ובביהכנ"ס כאן אין נוהגין כן.

מוסג"פ רשימותיו, אחרי ההעתקה, כבקשתו, ובטח ימשיך בהם, ויכתבם עם קאפיע לכתחילה, כי קשה ההעתקה.

* * *

הרשימה והבפו"מ נתקבלו, והכנסתים בהיכל פנימה ביום יוד כסלו.

כל גבאי ראשי דענין נפנה - נשלח לו הס' תורת שלום. ויעוין בקונטרס ספ"א בענין שלום שהו"ע שלימות הכוונה האמיתית.

תקמח

נדפסה בלקו"ש ח"ה ע' 441, והושלמה ע"פ צילום האגרת.

האגרת נשלחה אל כו"כ.

פוטו-מכתב: נדפסה באג"ק שלו ח"י אגרת ג'תרלז.

מכתביו: קטע דלקמן אל מוהרש"ח קסלמן. אגרות נוספות אליו- לעיל תכה, ובהנסמן בהערות שם.

הרפ"א: ה"ר פנחס אלטהויז, שחזר זה עתה לארה"ק. ראה אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"י אגרת ג'תרמח.

ספרי נפנה: מעות מעמד.

הרמ"ג: ה"ר משה גורארי, שהי' ממונה על מעות המעמד.

תו"ת ואח"ת: ישיבות תומכי תמימים ואחי תמימים בתל-אביב, שם שימש מוהרש"ח באותה שעה כמשפיע.

מוסג"פ הר"ד: קטע דלקמן אל מהור"נ נעמענאוו. אגרות נוספות אליו- לעיל תמ, ובהנסמן בהערות שם.

מקיבוצי אנ"ש: בפריז.

המגיע מאמי מורתי: ראה לקמן אגרת תקנז.

זה עתה צלצל: קטע דלקמן אל מוהרמ"ז שי' גרינגלאס. אגרות נוספות אליו - לעיל תיט, בהנסמן בהערות שם.

את הקב נקי: ראה הקדמת כ"ק אדמו"ר שליט"א להוצ' תשיא: איזה זמן לפני הסתלקותו.. העיר כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הכ"מ את הנהלת "קה"ת" אודות הנחיצות להוציא לאור מחדש את הספר "קב נקי".

מה ששאל: קטע דלהלן נדפסה בלקו"ש חי"ד ע' 233, והושלמה ע"פ צילום האגרת.

והוא אל מוהרש"ד.

הבפו"מ... נפנה: מעות מעמד.