ספריית חב"ד ליובאוויטש

תקמח*

ב"ה, ט"ו כסלו, ה'תש"י

הוו"ח אי"א נו"מ וכו'... שי' הכהן

שלום וברכה!

כפי הבטחתי הנני מסג"פ השיחה של שמע"צ ושמח"ת שזכה להיות בהיכל כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א, אף שבטח לזכרון הם אצלו שיחות הימים האלו, הצריכים להאיר את ימי השנה כולה.

כן מוסג"פ פוטו ממכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א והקונטרס לי"ט כסלו הבע"ל. ובלי ספק ילמדם בעיון הראוי, ויתאמץ לקיים כפי הכתוב במכתבים אלו.

ועיין במאמר שבקונטרס המתחיל לדבר במעלת השלום וברכת כהנים וידוע מרז"ל כשמונין שבחיו של אהרן אוהב שלום ורודף שלום (אבל אין מסתפק בזה, והוא) אוהב את הבריות (ראה הפירוש בתניא פל"ב) ומקרבן לתורה וצ"ל יוצאי חלציו כיוצא בו.

באיחול כט"ס

הרב מנחם שניאורסאהן

תקמח*

מהעתק המזכירות.