ספריית חב"ד ליובאוויטש

תקמט

[אמצע כסלו תש"י]

... מוסג"פ הקונטרס לי"ט כסלו הבע"ל שזה עתה הו"ל. ובל"ס למותר להעירו לעיין ולדייק במכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א אשר בראש הקונטרס ובסופו.

ובמילא למותר לעוררו ע"ד הנחיצות לזכות בקונטרס זה את הרבים. ומש"כ במכתב הראשון הנ"ל ואדרבה, י"ל:

א) מצד המטה: זקוקים עתה לאור גדול והתפשטות יותר, מפני הירידה באיכות (כי אכשור דרי - בתמי' - ואם הראשונים כמלאכים, אנו כו') ובכמות (ע"י המאורעות דזמן האחרון נתמעט ביותר מספר אחב"י בכלל ובפרט).

ב) מצד למעלה: בכלל, בכל שנה ושנה נמשך אור חדש עליון מבחי' עליונה יותר שלא הי' מאיר עדיין מעולם (יעויין אגה"ק ס' יד) ובמילא צריכים להרבות ג"כ הכלים לאור זה. בפרט, הולך ומתקרב זמן דבעתה אחישנה, ביאת וגילוי המשיח, אשר הכלי לזה הוא אור החסידות (שיחת שמח"ת תר"ץ בארוכה). והתנאי לזה הוא יפוצו מעינותיך חוצה. ובמילא צ"ל ההתפשטות ג"כ במקום שהי' חוצה ע"ע, והגדלת הכלי, בכל מקום, לאור המשיח.

ויה"ר שימלאו כל הברכות שבמכתבים הנ"ל במילואן בב"א.

תקמט

נדפסה בלקו"ש ח"י ע' 245.

במכתב... ואדרבה: במכתב הא' (מאדמו"ר מהוריי"צ נ"ע) שבקונטרס י"ט כסלו תש"י (סה"מ תש"י ע' 94. אג"ק שלו ח"י אגרת ג'תרלו) כותב וז"ל: "לי"ט כסלו הבעל"ט מוסר אני לכם... והעתק מכתבי בשנת ה'תרפ"ז המעורר על ההתעסקות בהפצת לימוד דא"ח.

ומכתב זה בתקפו עומד. ואדרבה".