ספריית חב"ד ליובאוויטש

תקנב

ב"ה, כ"א כסלו, ה'תש"י

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"י

שי'

שלום וברכה!

בת"ח הגיעני מכתבו מט"ו מ"ח, עם ההוראות שקיבל מכ"ק אדנ"ע בנידון המקוה.

ותיכף לקבלתו שלחתי העתקה מחלק מכתבו זה להשואל, כמובן בהוראת שמו, ומוסג"פ ג"כ העתקה כזו:

ומה שצ"ע בהשקפה ראשונה א) אם עושים ב' המקוות זו אצל זו - ישנה תמיד היכולת לבחון שלא חסר השיעור במקוה דמי גשמים (ע"י שנבלע בקרקע יום יום חלק מים שאינו ניכר להדיא. ע"י שנתמלא חלק המקוה עפר וכיו"ב), משא"כ כשהם זעג"ז, ולעתים קרובות מוסיפים בלאה"כ מים חמים וקרים במקוה העליונה, הרי אפשר שיעבר כמה זמן עד שיכירו שחסרים המים.

ב) לס"ד. שיעלו על הרצפה. אולי אפ"ל הטעם, כדי שלא יתקבצו ג' לוגים מים הבאים ממפעל העירוני במקום נמוך שבמקוה העליונה טרם שישיקו המים. ובכל אופן - כשירצו לנקות מקוה העליונה בלא התחתונה, איך יתנהגו?

ג) לס"ו. טבילה במתיחת כל הגוף. לכאורה דבר קשה הוא, כי המים מגביהים, וצריך להתאחז באיזה דבר, - ולהעיר מ"תיקון המקוה" לאדה"ז: ובידי' תאחוז כו' - ובמילא נעשו קמטים. וחומרו נעשה קולו.

ד) לס"ט. בקרקע החצר בכונה. לא הבנתי הפירוש והכוונה.

ה) לסי"ד. שעור מקוה תשכ"ו ליטר. תמי' קצת, שלאחרי כל החומרות דלעיל, לא רצו לצאת ידי דעת המגדיל שיעור מקוה עד כדי תשנ"ז וחצי או גם תשסב ליטר לערך (בתל תלפיות לשנת תרס"ו אות ח. והועתק בקצוש"ע של הרב פעלדמאן. ויל"ע בס' יט סקכ"ז דרכי תשובה ואינו עתה תח"י).

ות"ח מראש על ביאוריו והארותיו - באל"ף - בכהנ"ל.

המפתח בטח נתקבל כבר, ות"ח אם יודיעני מה שיש להעיר בו, ולהוסיף וכו'.

החותם באיחול כט"ס. ופ"ש כב"ב שי'

מ. שניאורסאהן

זה עתה השגתי הדרכי תשובה הנ"ל. ולפי פי' בהחת"ס צ"ל תשע"ט ליטר. וכבר שקו"ט בזה בשיעורי תורה ס"א (מיקל ביותר), ערוגת הבושם וס' נתיבים במי הים ח"ג סכ"ג - שנדפס מקרוב באה"ק ת"ו.

תקנב

מצילום האגרת.

מהור"י: לנדא. אגרות נוספות אליו- לעיל תיז, ובהנסמן בהערות שם.

בנידון המקוה: הבקשה באגרת תקלט דלעיל.

ההערות דלקמן נמשכות לסעיפים ברשימתו הנדפסת בהוספות לשו"ע אדה"ז ח"ה-ו ע' 1910.

העתקה כזו: מאגרת תקמז* דלעיל.

שיעלו על הרצפה: בהמשך לזה - לקמן אגרת תקפה.

בכוונה: בנוסח הנדפס שם ליתא לתיבה זו.

שיעור מקוה: ראה מ"ש בזה בקובץ יגדיל תורה נ.י. חוב' ס' הערה 2 (ע' רסד).

המפתח: מאמרי כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע.