ספריית חב"ד ליובאוויטש

תקנג

ב"ה, כ"ט כסלו, ה'תש"י

מרת ח"ד שתי' גולדשמיד-גורארי'

ברכה ושלום!

בת"ח נתקבל מכתבה מיום ח"י כסלו עם הידיעות ע"ד יסוד בית רבקה והתקוה לפתיחת גן ילדים בקרוב.

ונהניתי ג"כ מה שסוף סוף שמה לבה להתחיל בנטירת כרם בית אבי ואם בזמן שבית המקדש ראשון קיים ובנ"י איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו כבר דאגו ע"ז ששמוני נוטרה את הכרמים ובמילא כרמי שלי לא נטרתי על אחת כמה וכמה בזמננו עתה שמבלבלים המוחות באופן היותר מבהיל ושמים חושך לאור וכו' שהטענה והדאגה כרמי שלי לא נטרתי גדלה ביותר ובפרט לאלו המסוגלים וגם עוסקים בנטירת כרמים.

הפ"ש בעלה הרה"ח הוו"ח וכו' מהר"נ שי' ומאחל כט"ס

הרב מנחם שניאורסאהן

תקנג

מהעתק המזכירות. לתוכנה ראה אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"ט אגרת ב'תתיג, ובהנסמן בהערות שם.

מהר"נ: מה"ר נחום גולדשמיד.