ספריית חב"ד ליובאוויטש

תקנה

ב"ה, י"ד טבת, ה'תש"י

הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"מ שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בענין חינוך הילדים העולים עתה לאה"ק ת"ו, הנה יושבים על מדוכה זו כאן כמה חדשים, היו אסיפות אצל כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א וכו' וכו' ובנוגע לפעולות אגו"ח בזה, מה שנלפע"ד - בכלל נצרכים לפתרון שאלה הנ"ל: בתים, מדריכים ומנהלים (ובעיקר איש שיהי' אחראי לכל מפעל זה), ממון להוצאות.

והנה, כמו בכל ענין שהכוונה בו שיהי' בר קיימא, מהנכון להתחיל בזעיר אנפין, היינו איזה עשיריות ילדים וילדות, ובמשך העבודה עצמה יראו באיזה אופן יש להרחיב ולהגדיל.

אבל גם להתחלה כזו דרושים כהנ"ל. והשאלה היא: היש אצלם איש המתאים וגם רוצה להתעסק באחריות בכל הנ"ל (כמובן ע"מ לקבל פרס ע"ד המיצוע), היש אצלם מדריכים מתאימים, היש ברשותם בית מוכן או כזה הדורש רק שיפור ותקונים קטנים.

ואז נמציא את ההוצאות הדרושות לשבועות הראשונים מכאן, ומדגיש אני "הראשונים", כי ע"פ השיחות שהיו פה עם כמה מהעסקנים האחראים בא"י - הנה מוסד חינוך אשר מנהליו יהיו כדבעי למיהוי, ברור אשר מחלקת עלית הנוער וכיו"ב יתנו ע"ח כל ילד וילדה תמיכתם הקצובה וקרוב לודאי שיקציבו סכום לבדק הבית. ומובן שהתחלה הנ"ל צריכה להעשות עם ילדים מגיל המתאים לתכנית עלית הנוער, הנמצאים במחנות המעבר.

ע"ד גודל ערך העבודה הנ"ל בכלל, וגודל התפארת שאפשר להיות בזה לאגו"ח האריכות אך למותר וכן אין ספק, אשר זהו כר נרחב להתפשטות ולתועליות בלתי צפויות מראש,

אם רק תתנהל העבודה ע"י איש מתאים ומסור לזה.

הצעתו שיתחילו מאה"ק בעריכת מגבית לצורך עבודה הנ"ל, שיקבלו מכתבים מהרבנות הראשית וכו' - הנה מלבד שזהו בכלל דרך ארוכה וארוכה, הרי התנאים לעשית מגביות הולכים וכבדים ביותר מיום ליום, אפילו המגביות המיוסדות מאז ומקדם הורע מצבם ומתאבקים על קיומם, התחלת עריכת מגבית שוללת האפשריות לקבלת תמיכה ממוסדות. ועוד, והוא העיקר: מי הוא מאנ"ש מסוגל ומנוסה בענין אוסף ממון?!

אסיים בפ"ש כהדו"ש ואחכה למענהו על כהנ"ל

הרב מנחם שניאורסאהן

תקנה

מהעתק המזכירות.

מהר"מ: גורארי'. אגרות נוספות אליו - לעיל תיח, ובהנסמן בהערות שם.