ספריית חב"ד ליובאוויטש

תקנז

ב"ה, ט' שבט, ה'תש"י

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"נ שי'

שלום וברכה!

מכתבו נתקבל. ומוסג"פ קונטרס ע"ד שהו"ל זה עתה ובל"ס כמקדם יזכה בו את הרבים.

ויעוי"ש בהוספה במכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א.

בטח יאשר קבלת הקונטרס.

- מוסג"פ קבלה על את"ה.

באיחולי כט"ס - ופ"ש כהדו"ש

מ. שניאורסאהן

איני רוצה לעכב הקונ' עד שיוגמר המענה בד"ה זה היום. ובל"נ אענה בשבוע הבע"ל.

ע"פ סיבה, נשלחה הקבלה ממעמד ע"ס עשרה שקל (שהלווה לאמי מורתי שליט"א מאז, ופרעתים כאן) ע"י הר"נ שי' דוליצקי, שיעבור דרך פאריז.

תקנז

מצילום האגרת.

מהור"נ: נעמענאוו. אגרות נוספות אליו - לעיל תמ, ובהנסמן בהערות שם. קונטרס ע"ד: לי'-י"ג שבט.

בהוספה במכתב: סה"מ תש"י ע' 126.

את"ה: תרומת קניית פסוקי אתה הראת בשמח"ת, לטובת המל"ח.

המענה בד"ה זה היום: סה"מ תש"י ע' 95 ואילך. ראה לקמן אגרת תקעה.

שהלווה לאמי מורתי: ראה לעיל אגרת תקמח.

*)געדרוקט אין ספר חכמי ישראל (ניו יארק, תרפ"ד) ע' לג.

**) אגרת הקודש סימן כז.