ספריית חב"ד ליובאוויטש

תקנט

ב"ה, כ' שבט, תש"י

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"מ שי'

ליפסקאר

שלום וברכה!

עומדים אנו עוד נבוכים ונדהמים מההסתלקות וקשה עדיין כתיבת מכתבים, אבל זה ברור כי רצונו הקדוש של כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ הי' וכן הוא גם עתה שלא תהי' ח"ו חלישות באיזה עבודה שהיא שעמדה תחת נשיאותו ואשר כל המקושרים אליו יתחזקו ויתאמצו ביתר שאת וביתר עז במלוי תפקידם אשר הטיל עליהם. ובל"ס אשר גם להבא ישפיע כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ עליהם מרוחו שיצליחו בעבודתם הכללית ובחייהם הפרטים.

אחד הדברים אשר הואיל כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ לדבר אתי בימים שלפני ההסתלקות הי' בענין החינוך של ילדי ישראל במדינות אפריקא ליסד שם בעזהשי"ת סניף מעבודתו החינוכית אשר תפקידו יהי' גם לעזר לאחב"י שי' הדרים באפריקא ביסוד וסידור מוסדות חנוך כשרים - ולתכלית זו גם להכשיר חוג מלמדים משלהם - וגם להשגיח בל יעשה עול לבני הנעורים העולים מהתם לאה"ק ולשמור עליהם שלא ילכדו ח"ו לרשת הכפירה. ואמר לי שבקשר לזה יכתוב אליו שהוא יסע

לשם - לאפריקא - לבקר את המצב על אתר לארגן את העבודה שם ולנהלה שם, ומתפקידו יהי' גם לנהל המשא ומתן התמידי עם הדזשאינט המקומי, אשר במשך הזמן יקבלו עליהם את ההוצאות (ע"פ הסדר הרגיל יפנה בזה הדזשאינט שבאפריקא להדזשאינט המרכזי שבצרפת וע"י הרב"ג שי' בטח יסודר שיהי' הכל כדבעי). עד כאן דברי הרב. בינתים נצחו אראלים כו' ולא בא הדבר בכתיבה.

באשר הוחלט להמשיך בעזהשי"ת את כל העבודה שהתנהלה תחת נשיאות כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, ולהתחזק בה עוד ביתר שאת ויתר עז אשר זהו ודאי רצונו הקדוש, הנני בזה להודיעו את כהנ"ל ומבקש אני אותו אשר אם יסכים לקבל עליו המשרה הנ"ל - ואין ספק אצלי אשר יקבלה בשמחה רבה - יודיעני מזה ואכתוב ללשכה בפריז לסדר את הענינים הכרוכים בזה.

ועד שהדזשטאינט יקבל על עצמו את ההוצאות - כי רגילים הם לחכות בזה זמן מה עד שיראו עבודה ממשית - נשלח אי"ה את התקציב הדרוש מכאן. והי' ראשיתך מצער ואז - כך אמר כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ באחת משיחותיו, כמדומה בשם הבעש"ט - אחריתך ישגה מאד.

דעת כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ היתה שבתחילה יסע לאפריקא בעצמו, ורק אח"כ יבואו גם ב"ב יחיו לשם. - כהנ"ל שמעתי לאחר שנודע שבטלה הצעת העסק שהציעו לפניו ואשר חזר לעבודתו הקודמת.

למענהו התכוף אני מחכה.

באיווי כט"ס

מ. שניאורסאהן

יושב ראש ועד הפועל

תקנט

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 5 . והושלמה ע"פ צילום האגרת.

הרה"ח... ליפסקאר: אגרות נוספות אליו - לקמן תקסח. תקעח. תרלד*.

במדינות אפריקא: ראה בזה גם לקמן אגרות תקסח-ט. תקעא. תקעח. תקעח*. תקפה*.

תרז. תרלד. תרמב. תרנט. תרצה. תשכג. תשנח-ט. תשסה.

הרב"ג: ה"ר בנימין גורודצקי, מנהל הלשכה לעזרת הפליטים.

בשם הבעש"ט: אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"ז אגרות א'תתקסב. ב'מז. ב'קלו.