ספריית חב"ד ליובאוויטש

תקס

ב"ה, ר"ח אדר, תש"י

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"י שי'

שלום וברכה!

מוסג"פ, לזכות בה את הרבים, שיחת י"ט כסלו השי"ת, שזה עתה הו"ל. ומבואר פשר דבר ההדפסה בהקדמה שבראש החוברת.

קשה במצב רוח הנוכחי, הכתיבה ומענה על מכתבים בכלל, והכתיבה ע"ד ההסתלקות בפרט, כי מי ינחמנו ובמה נתנחם.

אבל מי אתנו יודע בהדי כבשי דרחמנא. והנגלות לנו - אשר כל אחד ואחד מבני ישראל פעלי דיממא נינהו. וע"פ פירוש הצ"צ (הובא בשיחת שמח"ת תרצ"ו). זייער ארבעט איז - מאכן ליכטיג.

והנה ידוע בספר יצירה אשר כל הבריאה מתחלקת בשלשה: עולם שנה נפש.

ואם כאשר נפש הפועל נמצאת במצב הרגיל התרו רז"ל והזהירו אשר הפועלים עצלים, הרי אצ"ל שההתראה מתאמת בעת אשר יש מקום לטעות ח"ו אשר רק לפנים בישראל פעל צדיק מנהיג הדור פעולתו לחיים לכל חי היא נפש כל חי הקשורה בנפשו (אגה"ק כז).

ואם כאשר השנה כסדרה אמרז"ל היום קצר, מכל שכן בשנה חסרה, בסילוקן של צדיקים שאין אנו מוצאין תמורתן (ירושלמי ברכות פ"ב ה"ח. וראה איכ"ר פ"א, לז).

ואם כאשר העולם כמנהגו המלאכה, דתורה אור, מרובה, על אחת כמה וכמה כבוא השמש בצהרים זו שמשו של צדיק (מו"ק כ"ח, ב) וגדל החשך והעלם העולם ביותר, אשר רבה וגדלה מלאכת הפועלים ואחריותם כמה פעמים ככה.

והורנו כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הכ"מ, אשר לא באנחות הישועה, ולא היאוש ח"ו העצבות והחלישות - הדרך המוציאה מן המיצר והצרה ומובילה למרחב וצהר.

ודרכנו ומטרתנו הוא הבפועל במחשבה דבור ומעשה. ובלשון הרב "די הארץ זאל ארויסבריינגען צום קאפ, עס זאל אראפקומען אין א בפועל".

דרך סלולה ותפקיד גלוי על שכם כל אחד ואחת מאנ"ש, מהתמימים המקושרים, או השייכים לכ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ אשר "רוחו עומדת בקרבנו ממש", להתבונן בההוראות אשר קבלו בפרט ממנו, או בההוראות הנמצאות במאמריו שיחותיו ומכתביו, ולהוסיף אומץ בקיומן בפועל ממש "טיפער און טיפער, אמת'ער און נאך אמת'ער".

והודיעה אותנו התורה (זח"ג עא, ב) אשר צדיקא דאתפטר אשתכח בזה העולם המעשה יתיר מבחיוהי.

ועל ידי זה נלך בדרך ישרה אשר הורנו, להתקשר ולהתקרב אליו, נזכה להנחם בכפליים, בקיום היעוד נחמו נחמו עמי גו' כי מלאה צבאה גו' כל גיא ינשא גו' (ישעי' מ) כל שפל ונמוך ינשא בגנך דאינון ישראל דאינון שפלים (זח"ג ר"פ, א), וכ"ק מו"ח אדמו"ר יבוא בראשנו להוליכנו קוממיות לארצנו וכמו שנאמר ויתא ראשי עם כי צדקת ה' עשה ומשפטיו עם ישראל.

בברכה ופ"ש כל החבורה תי'

מ. שניאורסאהן

תקס

נדפסה בלקו"ש חי"א ע' 206, והושלמה ע"פ צילום האגרת.

האגרת נשלחה לכו"כ, בתאריכים ר"ח אדר - יום השלשים להסתלקות.

פירוש הצ"צ: ראה גם אג"ק שלו ח"ד אגרת תתעט, ובהנסמן בהערות שם.

בשיחת שמח"ת תרצ"ו: נדפס בלקו"ד ח"ב ע' 420.

והורנו... לא באנחות: אג"ק שלו ח"א אגרות פד (בקשה להסתלקות כ"ק אביו אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע). רסד. ח"ב שפב. תסו. ובכ"מ.

*) ראה באור התורה להצ"צ פ' שמות ע' סד בענין נאקה.