ספריית חב"ד ליובאוויטש

תקסב

ב"ה, ה' אדר, ה'תש"י

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהורנ"נ שי'

שלום וברכה!

במענה על שאלותיו הפרטיות:

לפענ"ד ישמח את החתן וכלה בניגוני חב"ד וכיו"ב. וכל המשמח כו' זוכה כו' ונזכה ב"ב לזמן דקול חתן וכלה משמח חתן עם הכלה.

ידוע שאצל הנשיאים ובפרט שמעתי שאצל אדמו"ר מהר"ש נ"ע הנה בעת אמירת המאמר הי' אומר מילות בודדות שהיו שייכות רק לפרטים מן השומעים וכאו"א הי' שומע רק השייך אליו. אלא שכ"ק אדנ"ע ביקש את אביו שהוא ישמע גם את כל המילות הנ"ל וניתן לו - כך שמעתי מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הכ"מ.

והנה גם במאמר שליום ההסתלקות ישנם כמה וכמה בעל שם'סקע ווערטער ופתרון שאלתו כמש"כ לעיל הוא לפענ"ד שם רפ"ה ובטח ישמע - דערהערן - מש"כ ברפ"ה וישמיע להחו"כ ולכל המסובין. ואחתום בברכת מז"ט מז"ט לחתן וכלה שיעלה הזווג ליפה ויבנו בית נאמן בישראל בדור ישרים יבורך בגילוי בנין עדי עד.

בברכת מזל טוב

הרב מנחם שניאורסאהן

תקסב

מהעתק המזכירות.

מהורנ"נ: מהו"ר ניסן נמנוב. אגרות נוספות אליו לעיל תמ, ובהנסמן בהערות שם.

שאלותיו הפרטיות: על שמחת נישואי בתו (עם ה"ר שלום דובער פעווזנער ע"ה), בי"א אדר, בתקופת האבלות של הסתלקות כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע.

שם רפ"ה: שהי' נוטל בד של הדס ומרקד לפני הכלה... אהני לי'... דשטות זו ה"ה למעלה מן הדעת.