ספריית חב"ד ליובאוויטש

תקסג

ב"ה, יום השלשים אחר הסתלקות כ"ק מו"ח

אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הכ"מ

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו'

מהור"ר אלתר שי' הילביץ

שלום וברכה!

אאשר קבלת מכתבו מיום כ' שבט ות"ח על דברי הניחום.

קשה עדין הכתיבה והמענה על מכתבים בכלל, והכתיבה ע"ד ההסתלקות בפרט, כי מי ינחמנו ובמה נתנחם.

אבל מי אתנו יודע בהדי כבשי דרחמנא. והנגלות לנו - כי כל אחד ואחת מבני ישראל פעלי דיממא נינהו, וע"פ פירוש הצ"צ (הובא בשיחת שמח"ת תרצ"ו), זייער ארבעט איז - מאכן ליכטיג. ובפרט האחריות גדולה של גזע אנ"ש, שהם נתבעים קודם לכל ורב כח להם במילוי שליחותם ותפקידם, כי זכות אבות מסייעתם.

מוסג"פ שיחת י"ט כסלו השי"ת, השיחה האחרונה, לפני ההסתלקות, שנאמרה ברבים.

בברכה ובפ"ש

מ. שניאורסאהן

ומה שהעיר במכתבו הקודם להנ"ל, על מה שלא נזכר בסדר עבודת יוהכ"פ נ"כ, וכן לא נכנסו שמות הוי' שבברכת כהנים במנין הזכרת שם המפורש ע"י כה"ג ביוהכ"פ - לפענ"ד, פשוט מפני שבזה לא הי' כל שנוי משאר הימים. (וכל הכהנים שבמקדש נ"כ ביוהכ"פ, משא"כ מנחת חביתין) ומטעם זה לא הובאה ג"כ אמירת ק"ש תפלה וכו' דרפ"ה דתמיד. - ואין הזמן גרמא להאריך.

תקסג

חלקה נדפס בלקו"ש חי"ב ע' 190, והושלמה ע"פ צילום האגרת.

לתוכנה ראה גם לעיל אגרת תקס.

הרה"ג... הילביץ: אגרות נוספות אליו - לעיל תנג, ובהנסמן בהערות שם.