ספריית חב"ד ליובאוויטש

תקסד

ב"ה, יום השלושים אחר הסתלקות כ"ק מו"ח

אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הכ"מ

הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצרכי ציבור באמונה

וכו'

מהור"י שי' מייזל

שלום וברכה!

ת"ח בשם כל המשפחה ובשמי עבור מכתבו מי"ט שבט ודברי הניחום וההתקרבות.

בטח ידועים לו דברי כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ כי "אידישע גשמיות איז רוחניות", וכ"ק אדמו"ר הזקן כותב (ביאור, אגה"ק כ"ז) כי המשכת כל רוחניות אינה אלא ע"י אהבה רבה. נקוה איפוא כי על ידי זה שנעמוד כלנו בהתקרבות ואהבה רבה אמתית נמשיך אלינו כח להוציא לפועל כל אותם הענינים אשר רצונו של כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ שיצאו לפועל טוב על ידינו.

אסיים בברכת עוד ינובון בשיבה טובה, וכלנו יחד נזכה לגאולה האמתית והשלימה על ידי משיח צדקנו בב"א

הרב מנחם שניאורסאהן

תקסד

נדפס בלקו"ש חי"א ע' 205, והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

אידישע גשמיות איז רוחניות: ראה אג"ק שלו חי"א אגרת תשסט, ובהנסמן בהערות שם.